Tamamlanmış Tezler

İndirilebilir durumdaki tezlere pdf sütunundaki referans numaralarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. PDF’si mevcut olmayan tezlere referans numarasını kullanarak üniversite kütüphaneleri aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişim sağlayabilirsiniz

Devam Eden Tezler

Listenin oluşturulmasında İSAM İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı ve YÖKTEZ’den yararlanılmıştır.

Açıklama

Tezleri sütun başlıklarına göre sıralayabilirsiniz. Tamamlanan veya yeni başlayan tez bildirimi, düzeltme ve öneriler için arabkendi@gmail.com e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Tamamlanmış Doktora Tezleri

YAZARYILTEZ ADIPDF
İSMAİL CERRAHOĞLU1960Kur'an tefsirinin doğuşu ve tefsir hareketine hız veren âmillerPDF
TAYYAR ALTIKULAÇ1968Ebû Şâme el-Makdisi ve el-Mürşidü'l-vecizPDF
SÜLEYMAN ATEŞ1968Sülemi ve tasavvufi tefsiri
İSMAİL KARAÇAM1969Kur'an-ı Kerim'in nüzûlü ve kıraatı: Kur'an-ı Kerim'in indiği yedi harf ve okunduğu yedi kıraat
HÜSEYİN KÜÇÜKKALAY1970Abdullah İbn Mes'ûd ve Tefsir İlmindeki YeriPDF
MUHAMMET EROĞLU1971Ebû Mansûr el-Mâtüridi ve Te'vilâtu'l-Kur'ân
A. HAMDİ SAVLU1971Müfessir Taberi ve Tefsiri'ndeki metodu
MUSTAFA GÖL1971İbn Vesik ve Resm-i Kur'ân Hakkındaki Eseri
SUAT YILDIRIM1972Hazreti Peygamber'in Tefsiri
EMİN IŞIK1973Ebû Bekr İbnü'l-Enbâri hayatı ve eserleri ile İzahi'l-vakf ve'l-ibtidâ adlı eserinin edisyon kritiği
M. RAGIP İMAMOĞLU1973İmam Ebû Mansûr el-Mâtûridi Te'vilâtu'l-Kur'an'daki tefsir metodu
ABDULLAH AYDEMİR1974Tefsir'de İsrailiyyât (H. VI. asrın başına kadar)367223
ORHAN KARMIŞ1975Tefsir ilminde te'vilin yeri ve önemi
MUHARREM ÇELEBİ1976Ma'âni'l-Kur'an ve ez-Zeccâc
AHMET BALTACI1978Ebû Bekir el-Arabi'nin Tefsiri ve tefsirindeki metodu347002
ETEM LEVENT1978Hasan-ı Basri ve tefsir ilmindeki yeri
ŞEVKİ SAKA1979Kur'an-ı Kerim'de dâvet metodu
ALİ TURGUT1980Kur'an-ı Kerim'e göre ahlâk esasları
ABDURRAHMAN ÇETİN1980Ebû'l-Amr ed-Dâni hayatı ve eserleri ve Câmi'u'l-beyân
MUSTAFA AKŞİT1981Abdurrezzak İbn Hemmâm ve Tefsiri'ndeki metodu
LÜTFULLAH CEBECİ1981Kur'an'ı Kerim ve kâinattaki şer problemi346974
İBRAHİM ÇELİK1981Kur'an'da mele
MEVLÜT GÜNGÖR1981Cassas (ö. 370/981) ve fıkhi tefsiriPDF
NECATİ KARA1981Burhânuddin İbrahim b. Ömer el-Bikâi (885-1480) ve tefsirindeki metodu347026
MUSTAFA KILIÇ1981İbn-i Kemâl: hayatı, tefsire dair eserleri ve tefsirindeki metodu347021
MUSTAFA ÖZTÜRK1981Muhammed b. el-Cezeri ve et-Temhid fi İlmi't-Tecvid
NECATİ TETİK1981Başlangıçtan IX. Hicri asra kadar kıraat ilminin tâ'limi (Aşere târikinde bulunduğu halde Seb'a târikinde bulunmayan vecihler)347027
ABDÜLBAKİ TURAN1981Aliyyu'l-Kari'nin hayatı, eserleri ve Envâru'l-Kur'ân ve Esrâru'l-Furkân adlı tefsirindeki metodu339956
M. KEMAL ATİK1982Câmiu'l-beyân fi'l-kırâati's-seb'i'l meşhûra ve kırâat ilmi yönünden tahlili346975
SADIK KILIÇ1982Kur'an'da Günah Kavramı347049
SEZAİ ÖZEL1982Sa'id b. Cubeyr ve tefsirdeki yeri1625
VELİ ULUTÜRK1982Kur'an-ı Kerim'de ulûhiyyetin tanıtılışı347070
İSHAK YAZICI1982Ebü'l-Leys es-Semerkandi, hayatı, eserleri ve tefsirindeki metodu367277
ALİ OSMAN YÜKSEL1982Kıraat ilminde İbnü'l-Cezerî (hayatı-eserleri) ve Tayyibetü'n-neşr
BEDREDDİN ÇETİNER1983Ebü'l-Berekât Abdullâh İbn Ahmed en-Nesefi (öl. 710/1310) ve Medârikü't-tenzil ve hakâikü't-tevil adlı eseri1998
MUSTAFA ÇETİN1984Tefsirde dirayet metodu
M. ZEKİ DUMAN1984Kur'an-ı Kerim'de muâşeret esasları
CELAL KIRCA1984İlmî tefsir hareketi
RAŞİT KÜÇÜK1984Kur'an ve sünnette sevgi kavramı ve özellikle Allah sevgisi
AHMET MADAZLI1984Kırâat âdâbı
M. SAİT ŞİMŞEK1984el-Câhiz ve eserlerindeki Kur'an ve tefsirine ait görüşleri
RAHİM TUĞRAL1984Ebû Bekr b. Mücâhid ve Kitabu's-seb'a
MUSA KÂZIM YILMAZ1985Tabersî ve Tabatabâi'de İmamiye Tefsiri347015
AHMET COŞKUN1986Kur'an-ı Kerim'de rızık meselesi214
İSMET ERSÖZ1986Elmalılı Mehmed Hamdi Yazır ve Hak dini Kur'an dili
YUSUF IŞICIK1986Kazerûnî ve tefsirdeki metodu
DURMUŞ ALİ KAYAPINAR1986Mekki İbnü Ebi Tâlib el-Kaysi (Asrı, hayatı ve eserleri)
MUHSİN DEMİRCİ1987Ebûs-Senâ Mahmûd ibn Abdi’r-rahmân el-İsfahânî (öl. 749/1348) ve tefsirdeki metoduPDF
ALİ EROĞLU1987Müfessir Bağavi, hayatı ve tefsirindeki metodu3389
JAN İBRAHİM FARAH1987Kur'an-ı Kerim'in tabiata bakışı ve Allah'a iman
DURMUŞ SERT1987Kırâat ekolleri (Başlangıçtan VII. H. asrın başına kadar)
HALİS ALBAYRAK1988Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri10709
MEHMET PAÇACI1989Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddes'te ahiret inancı10889
NEDİM YILMAZ1989Adudu'd-din el-İci ve tefsirdeki metodu9107
SAFFET BAKIRCI1990Meâlimu't-Tenzil'in rivayet tefsirleri içindeki yeri12269
MUSTAFA MERAL ÇÖRTÜ1990an-Nasai ve Tafsir al-Kur'an al-Azim'i14986
ÖMER DUMLU1990Kur'an-ı Kerim'de salâh meselesi11728
AHMET İYİBİLDİREN1990Kur'an'da İbrahim (a.s.)12223
MUSTAFA KURT1990Hicri III. asırdaki tefsir çalışmaları ve İbn Kuteybe'nin tefsir anlayışı14985
SÜLEYMAN MOLLAİBRAHİMOĞLU1990İbnü'l-Müneyyir ve Et-Teysiru'l-Acib fi Tefsiri'l-Garib14984
ALİ SAYI1990Kur'an'da Hz. Musa11730
İDRİS ŞENGÜL1990Kur'an'ın temel prensipleri ışığında kıssaların tahlil ve değerlendirilmesi11914
FATİH ÇOLLAK1991Kıraat ilminde İmam Şatıbi ve eş-Şatıbiyye19480
ALİ RIZA IŞIN1991İmam Nafi ve kıraatı
VELİ KAYHAN1991Kur'an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi
M. FATİH KESLER1991Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar)16852
ÖMER ÖZSOY1991Kur'an'da sünnetullah kavramı16856
NİHAT TEMEL1991Kırâat ilminde vakf ve ibtida19027
MUSTAFA BİLGİN1991Tefsirde Mu'tezile ekolü19815
ABDULHAKİM YÜCE1992Fahru’d-din er-Razi’nin Mefâtihu’l-ğayb adlı eserindeki işâri tefsir yönü20840
HİKMET AKDEMİR1992Muhammed İbnü Bedrüddin el-Münşi ve tefsirdeki metodu
SALİH AKDEMİR1992Hıristiyan kaynaklara ve Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa20785
DAVUT AYDÜZ1992Muhammed İbn Ali el-Kereci ve Nüketü'l-Kur'an adlı eserinin tahkik ve tahlili20661
MEHMET HALİL ÇİÇEK1992Ebu'l-Bekâ el-Kefevi'nin Külliyatı'nda tefsir ve Kur'an ilimleri21309
ARİF GÜNEŞ1992Kur'an-ı Kerim'in okunmasında harf, kıraat, yazı kavramı ve ilişkileri20796
DURAK PUSMAZ1992Übey İbn Ka'b ve tefsirdeki yeri20517
RECEP ŞEHİDOĞLU1992Molla Fenari ve tefsir metodu
ALİ AKPINAR1993Said b. Cübeyr ve tefsir ilmindeki yeri30555
HALİL ALTUNTAŞ1993Necri ve tefsirdeki metodu25948
HİDAYET AYDAR1993Kur'an-ı Kerim'in tercümesi mes'elesi27075
MUHAMMED BİLGİN1993Kur'an'a göre şirk ve müşrikler21483
EMRULLAH İŞLER1993Tahâvi (ö. 321/933) ve Ahkamu'l-Kur'an'ı
HASAN KESKİN1993Tacü'l-Kurra el-Kirmâni (505/1111 dolayları) ve Lübabü't-Tefâsir adlı tefsiri26719
MEHMET ALİ SARI1993Ebû Ömer ed-Dûri ve Kıraatü'n-Nebi
AHMET NEDİM SERİNSU1993Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında Esbâb-ı nuzûlun rolü
HÜSEYİN YAŞAR1993Kur'an'da mübhem ayetler (Mübhematü'l-Kur'an)21404
BAHATTİN DARTMA1994Şihabu'd-din es Sivasi ve Uyunu't-tefasir li'l-Fuzala'i's-Semasir' indeki metodu355254
MUSTAFA ALTUNDAĞ1994Ali b. Faddal el-Mücaşi'i'nin 'Nüketü Me'ani'l-Kur'an' isimli eserinin tahlili ve tenkitli neşri30831
MUHAMMED ÇELİK1994Kur'an'ın ikna hususiyetleri30729
ZİYA DEMİR1994Osmanlı müfessirleri ve tefsir çalışmaları kuruluşundan X-XVI. asrın sonuna kadar37071
YAŞAR DÜZENLİ1994Şihabaddin Sühreverdi ve Nuğbetü'l-beyan fi Tefsiri'l-Kuran adlı eserinin tevbe suresine kadar tahkiki36437
A. CÜNEYT EREN1994Sıddık Hasan Han (1832-1890) ve Neylü'l-Meram min tefsiri ayati'l-ahkam'ı
ŞADİ EREN1994Kur'an-ı Kerim'e göre gayb bilgisi32093
İSMAİL KARAGÖZ1994Kur'an-ı Kerim'de zulum kavramı
MEHMET OKUYAN1994Necmuddin Dâye ve tasavvufi tefsiri32099
ERDOĞAN PAZARBAŞI1994Kur'an-ı Kerim'in tarihi verilerine göre medeniyetlerin menşei ve seyri36784
H. MEHMET SOYSALDI1994Kur'an semantiği açısından inançla ilgili temel kavramlar
HAYATİ AYDIN1995Kur'an ve sünnete göre beşeri zaaflar
MAHMUT KAFES1995Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin hayatı ve el-Bahru'l-Muhit isimli tefsirindeki metodu42454
AYŞE HÜMEYRA ASLANTÜRK1995Ebu Hafs Ömer en-Nesefi'nin (öl. 537 - 1142) et-Teysir fi't-Tefsir adlı eserinin tahlili ve el-Bakara Suresi'nin tenkidli neşri42307
MEHMED REFİİ KİLECİ1995Said Nursi'nin eserlerinde i'caz'ı Kur'an42171
HALİS ÖREN1995Göğsügür Lütfullah Erzurûmi (1202-1788) ve Râmûzü't-Tahrir adlı tefsiri42065
MEHMET FAİK YILMAZ1995Ayetler ve sûreler arasındaki münâsebet42331
FEVZİ HAMURCU1995Mukâtil b. Süleyman ve Kitâbu Tefsîri'l-hamsi mie Âye Adlı Eseri
AHMET ÇELİK1996Hazin el-Bağdadi ve tefsirdeki metodu52707
ABDURRAHMAN KASAPOĞLU1996Kur'an'da iman psikolojisi54386
AHMET ÇELİK1996El-Alusi'nin Ruhu'l-Meani isimli eserinde işari tefsir53790
ABDULHAMİT BİRIŞIK1996Hind alt kıtasında Urduca tefsirler ve Ehl-i Kur'ân ekolü53710
VEYSEL GÜLLÜCE1996Kur'an-ı Kerim'e göre ahiretin varlığı51822
ABDULBAKİ GÜNEŞ1996Kur'an’da Akıl ve Akli Tefsir Hareketi52708
ABDÜLAZİZ HATİP1996Kur'an'ın kaynağıyla ilgili müsteşrik iddialarının değerlendirilmesi
ALİ KIZILIRMAK1996Kur'an'da hakikat ve mecaz51704
CEMALETTİN SANCAR1996Kur'an'da helak olan kavimler54412
DİLAVER SELVİ1996Meşhur tefsir literatüründe tasavvufa bakış53650
BİLAL TEMİZ1996Kur'an-ı Kerim'de hidayet kavramı51042
ALİ YILMAZ1996Fahruddin er-Râzî’nin et-Tefsîru’l-Kebîr (Mefâtîhu’l-Gayb) adlı eserinde tenâsüb ve insicâm51802
İSMAİL BARDHİ1997İbrahim Dalliu ve Tefsiri'ndeki metodu62550
AHMET BEDİR1997Baküvi Tefsiri'nin tahlil ve tahrici
NİYAZİ BEKİ1997XX. asır Türkiye'sinde tefsirde İşaratü'l-i'caz örneği92483
ABDULCELİL CANDAN1997Kur'an'da hak-batıl mücadelesi62165
ÖMER ÇELİK1997Kur'an'a göre Kur'an-ı Kerim ve muhatapları81117
MESUT ERDAL1997fi Zilali'l-Kur'an tefsiri ve i'caz açısından değeri62167
ŞAKİR ERKAN1997Kur'an'da nesih61607
YAVUZ FIRAT1997Kur'an-ı Kerim'e göre vahiy sürecinde oluşan islâm toplumu (Tedric ve tebliğ yöntemleri açısından)64052
TALİP ÖZDEŞ1997İmam Mâtüridi'nin (Te'vilatu ehli's-sünne) adlı eserinin tefsir ve metodolojisi açısından tahlil ve tanıtımı64080
KADİR POLATER1997Kur'an'da Rahmet Kavramı62731
JALE ŞİMŞEK1997Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa81225
ZEKİ YILDIRIM1997Razi'nin Et-Tefsiru'l-Kebir'indeki fıkıh usulü uygulaması63382
ZEKERİYA YILMAZ1997Kur'an-ı Kerim'e göre inanç hürriyeti61564
MEHMET YOLCU1997Kur'an'da zihniyet değişimi62186
ADEM YERİNDE1997Ahkam ayetlerinin tefsirinde sünnetin yeri355138
MUHİTTİN AKGÜL1997Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber355136
ADEM ERGÜL1998Kur'an-ı Kerim'de kalp kavramı74799
MEHMET ADIGÜZEL1998Kıraatlar açısından Razi ve Tefsir-i Kebiri73315
MEHMET MAHFUZ ATA1998Kevâşi (680/1281) ve tefsirdeki metodu74730
ORHAN ATALAY1998Bir arada yaşamanın Kur'ani temelleri72781
MUSA BİLGİZ1998Kur'an-ı Kerim'e göre ilim ve cehalet72796
MEVLÜT ERTEN1998Nass-yorum ilişkisi72518
HÜSEYİN GÜLLÜCE1998Mevlânâ ve Kur'an Tefsiri Açısından Mesnevi72754
YAŞAR KURT1998Ni'metüllah Nahcivani ve tasavvufi tefsiri72062
HAYRETTİN ÖZTÜRK1998Hz. Peygamber ve Raşid halifeler döneminde Kur'an'ın yazılması ve toplanması72090
MUSTAFA ÜNVER1998Tefsir usulünde Mekki-Medeni ilmi72053
ZEKERİYA PAK1998Kur'an'da kulluk355179
İSMAİL ÇALIŞKAN1998Kur'an-ı Kerim'de din72408
MUSTAFA ATİLLA AKDEMİR1999Hamid b. Abdülfettah el-Paluvi, hayatı, ilmi şahsiyeti, eserleri ve Zübdetü'l-İrfan adlı eserinin metodolojik tanıtımı ve tahkiki82397
HİDAYET AKÖZ1999Kur'an'da Allah-kul (insan) ilişkisi86168
REMZİ ATEŞYÜREK1999Kisai'nin kıraatı ve kıraatının hüccetleri87707
KERİM BULADI1999Kur'an'a göre nankörlük kavramı87818
ABDURRAHMAN BÜYÜKKÖRÜKÇÜ1999Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a yöneltilen emir ve nehiyler87337
ERGÜN ÇAPAN1999Kur'an'da sahabe87920
ZÜLFİKAR DURMUŞ1999Kur'an-ı Kerim'de ulus ve uluslararası ilişkiler89246
EMRULLAH FATİŞ1999Kur'an'da Hz. İsa ve değerlendirilmesi89250
ALİ GALİP GEZGİN1999Tefsirde semantik metod ve Kur'an'da "kavm" kelimesinin semantik analizi81503
AHMET İNAN1999Çağdaş egemenlik teorisi ile Kur'an'ın hakimiyet kavramının karşılaştırılması81706
ABDULKADİR KARAKUŞ1999Übey b. Ka'b, ilmi şahsiyeti, kıraati ve tefsirdeki metodu87326
İSMAİL KODAZ1999Bir edebi tasvir biçimi olarak Kur'an meselleri87269
MUSTAFA ÖZEL1999Elmalılı ile Mevdudi'nin tefsirlerine karşılaştırmalı bir yaklaşım89097
MURAT SÜLÜN1999Kur'an-ı Kerim açısından iman-amel ilişkisi -İnanış ve davranış ifade eden kavramların tefsir ve tahlili-87918
İBRAHİM TAŞCI1999Zeyd bin Sabit ve Kur'an-ı Kerim'e hizmeti87281
MUSTAFA TUNCER1999Kur'an'da cin ve şeytan87621
İBRAHİM AKGÜN2000Kur'an'da tefekkür98772
ALAU ADİLBAYEV2000Rus oryantalistlerin Kur'an çalışmaları122757
ABDURRAHMAN ATEŞ2000Tebliğ eğitim ve cihad sürecinde Kur'an'ın şiddet sorununa bakışı93921
ZÜLKARNEYN AVCI2000Kadı Abdulcebbâr ve tefsirdeki metodu97067
ERDOĞAN BAŞ2000Kur'an üslubunda lafzi tekrarlar102325
FADIL BEDİRHANOĞLU2000Kur'an'da fitne98771
FARUK BOZGÖZ2000Kur'an-ı Kerim ve mecaz kavramı93838
YUSUF ÇELİK2000Kur'an-ı Kerim tefsirinde dilin yeri ve önemi97194
ŞEMSETTİN IŞIK2000Kur'an'da Kalu Bela olayı97072
İBRAHİM HİLMİ KARSLI2000Kur'an tefsirinde sosyo-kültürel çevrenin rolü ve bu bağlamda Türkiye örneğinde kadın94080
ABDÜLMECİT OKÇU2000Kıraat açısından Taberi ve tefsiri94141
MESUT OKUMUŞ2000Gazzali'nin Kur'an anlayışı ve yorum yöntemi94577
ORHAN PARLAK2000Muhammed Emin eş-Şinkiti ve tefsirdeki metodu93836
YUNUS EKİN2000Kur'an'a göre küfür kavramı93899
SÜLEYMAN PAK2000Müşkilü'l-Kur'an93817
FARUK TUNCER2000Kur'an bütünlüğü açısından surelerin baş tarafı ile sonu arasındaki münasebet94849
FETHİ AHMET POLAT2000Çağdaş İslam düşüncesinde Kur'an'a yaklaşımlar93868
GIYASETTİN ARSLAN2001Hicri ikinci asrın siyasi yapısı içinde İmam Şafii'nin Kur'an' ı tefsir metodolojisi106590
MEHMET AKİF KOÇ2001İsnad verileri çerçevesinde erken dönem tefsir faaliyetleri -İbn Ebi Hatim (ö.327/939) tefsiri örneğinde bir literatür incelemesi-100041
ÖMER KARA2001Kur'an'ın anlaşılmasında itibar sebebin hususiliğine değil lafzın umumiliğinedir ilkesine usulcülerin metodolojik yaklaşımları100051
ENVER ARPA2001İbn Teymiyye’nin Kur’ân anlayışı ve anlama metodu99934
ABDULLAH EMİN ÇİMEN2001Kur’ân-ı Kerîm’de helâk kavramı106810
ALİ RIZA GÜL2001Tarihî bağlamı çerçevesinde Kur’ân’da ribâ yasağı100039
FAİZ KALIN2001Kur’ân’da zaman kavramı109343
ŞEVKET KOTAN2001Kur’ân ve tarihsellik tartışmaları100033
ÖMER PAKİŞ2001Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin Kur’ân’ı yorumlama yöntemi (Nefâisü’l-Mecâlis bağlamında)106659
NUR ROFİAH2001Kur’ân’ın İnsanî ve İlâhî boyutuna bütüncül bir yaklaşım (İnsan dili özelliklerinin Kur’ân metnine etkisi üzerine bir çalışma)99922
ALİ SOYLU2001Kur’ân’a göre servet dağılımı100071
NURDOĞAN TÜRK2001Kur'an'da kitap kavramı109164
SUVAT MERTOĞLU2001Osmanlı'da II. Meşrutiyet sonrası modern tefsir anlayışı; Sırat-ı Müstakim / Sebilürreşad dergisi örneği: 1908-1914102646
NUH SAVAŞ2001İbn Hazm'ın Kur'an'a bakışı ve ayetleri yorumlama metodu100080
İHSAN KAHVECİ2001Fahreddin er-Razi'nin Mefatihu'l-Gayb adlı tefsirinde Ulumu'l-Kur'an112002
HAYRİ DOĞRUEL2002Tefsir tarihi sürecinde cehalet kavramı122471
ATİLLA YARGICI2002Kur'an'ın önerdiği ideal insan modelinin oluşmasında sevginin rolü122763
AHMET TALİ2002Kur'an'da mesuliyet kavramı110031
MUHİTTİN PATTEYEV2002Kur'an'ın metinleşme süreci ve ana konular122441
MEHMET AKGÜL2002Kur'an'da din kavramı116849
ESMA YASEMİN ÇOLAK2002Kur'an-ı Kerim'de mucize üzerine bir araştırma122381
SÜLEYMAN KAYA2002Kur'an'da imtihan110190
MEHMET ÜNAL2002Kur'an'ın anlaşılmasında kıraat farklılıklarının rolü122480
VEHBİ KARAKAŞ2002Alusi'nin tefsirinde ayetlerin işari açıdan yorumu122744
ZEKİ TAN2002Kur'an'a göre toplumun yapılanmasında ilim ve alimin rolü122002
ESENGÜL SÜRER2002Kadınlarla ilgili Kur'an yorumlarının değerlendirilmesi ve yeni bir yaklaşım denemesi120707
HÜSEYİN ÇELİK2002Kur'an'da nifak122363
OSMAN KARA2002Kur'an'da insan tipleri116864
ALİCAN DAĞDEVİREN2002Kur'an-ı Kerim'de sorular ve cevaplar116840
EKREM GÜLŞEN2002Kurtubi Tefsiri'nde Esbab-ı Nüzul116863
ÖMER ASLAN2002Kur'an ve hoşgörü122100
FARUK VURAL2002Tahir ibn Aşur ve Et-Tahrir ve't-Tenvir isimli tefsiri110896
NECDET ÇAĞIL2002Kur’ân belâgatı ve fonetiği yönünden kıraatler110119
ŞEHMUS DEMİR2002Kur’ân’ın yeniden yorumlanması düşüncesinin Batıyla münasebet bağlamında ele alınışı110075
MUAMMER ERBAŞ2002Fahreddin er-Râzî ile İbn Teymiyye’nin Kur’ân’a yaklaşımları (Tefsirleri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma)103878
EYÜP SABRİ FANİ2002Muâfâ b. İsmâil el-Mevsılî ve tefsirindeki metodu122739
ŞABAN KARATAŞ2002Muhammed Ahmed Halefullah: Eserleri ve Kur’ân tefsiri ile ilgili görüşleri110890
MUSTAFA KAYHAN2002Kur’ân’da çevre kavramı ve çevre-insan ilişkisi110268
SELMAN KUZU2002Kur’ân’a göre hikmet kavramı110033
İSHAK ÖZGEL2002Tarihselcilik düşüncesi bağlamında Kur’ân’ın tarihsel yorumu116886
MUSTAFA ÖZTÜRK2002Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî te’vîl geleneği122588
HÜSEYİN EMİN SERT2002Kur’ân-ı Kerîm ışığında insan tipleri ve davranışları122606
MUHAMMET TASA2002Kur’ân’da cümle yapısı117605
ÖMER FARUK YAVUZ2002Kur’ân’da sembolik dil117707
OSMAN KABAKÇILI2002Yöntem Ve İçerik Açısından Kuşeyri'nin Letaifu'l-İşarat'ı
R. ADEVİYE AKBULUT20021919-1936 yılları arasında Türkiye'deki tefsir hareketleri125440
FARUK GÜRBÜZ2003Tercüme problemleri ve mealler125588
ADİL ÖKSÜZ2003Ceza hükümleri açısından Tevrat ve Kur'an148205
SABRİ DEMİRCİ2003Fahruddin Razi'nin Tefsiri Mefatihu'l-Gayb'da Müşkilu'l-Kur'an meselesi133537
ALİ AKAY2003Kur'an'da temsili anlatım137223
FATMA ASİYE ŞENAT KAZANCI2003Kur'an ve gelenek açısından itaat olgusu127798
HAMDULLAH BAYRAM ÖZTÜRK2003Kur'an-ı Kerim açısından tarihselci yaklaşım148206
YUSUF ALEMDAR2003Osmanlı'da Daru'l-Kurra müessesi ve kıraat öğretimi126332
MUHAMMET ABAY2003Haherzade'nin 'Minhacü'l-Beyan' adlı Kur'an sözlüğünün tahkiki (Dad harfine kadar)124768
MURAT KAYACAN2003Peygamberlere karşı tavırlar ve sonuçları123221
İLHAMİ GÜNAY2003Kur'an-ı Kerim'de gençlik tipolojileri127905
MEHMET EMİN MAŞALI2003Resmü'l Mushaf ve tarihsel değeri127918
EYÜP YAKA2003Kur'an'da Ubudiyet ve boyutları136916
MOHAMED NAGIB NASRAT2003Başlangıçtan günümüze Libya'da tefsir hereketleri126327
MEHMET SÜRMELİ2003Sahabenin Kur'an anlayışı127827
HASAN YILMAZ2003Kur’ân kelime ve ifadelerini anlamada kavram tefsiri ve semantik analiz yöntemi125594
NERMİN AKÇA2004Vahiy geleneğinde a-b-d kökünün semantik açıdan incelenmesi141195
ATİK AYDIN2004İbn Cerîr et-Taberî’nin Kur’ân anlayışı ve te’vîl tercihleri141035
HÜSEYİN ÇELİK2004Kur’ân’da rûh141430
BİLAL DELİSER2004Ez-Zerkeşî ve Kur’ân ilimlerindeki yeri141469
SÜLEYMAN KOÇAK2004Kur’ân’da deyimler141512
MAHMUT ÖZTÜRK2004Kur’ân’da Allah’ın yardımı135669
ŞAHİN GÜVEN2004Kur-an'ın anlaşılmasında çokanlamlılık sorunu146512
ÖMER BAŞKAN2004Kur'an yorumunun politik bağlamı -Mevdudi örneği-141502
OSMAN KAYA2004Kur'an'ın Nüzulu sürecinde müslümanlarla diğer dini gruplar arasındaki ilişkilerin Kur'an'a yansıması140968
HAMZA KÜÇÜK2004Kur'ân'da farklı inanç sahiplerinin birbirleriyle ilişkileri147463
HATİCE CERRAHOĞLU TEBER2004Hud B. Muhakkem El-Huvvari'nin tefsirinde yorum yöntemi143736
ÖMER MÜFTÜOĞLU2004Eski Ahid'de ve Kur'an'da VSY kökünün semantik açıdan incelenmesi141390
RECEP DEMİR2004Kur'an tefsirinde tarihselci yöntem190118
HÜSEYİN AKYÜZOĞLU2004Taberî Tefsiri'nde Garîbul'-Kur'an148463
REŞİT HAYLAMAZ2004Kur'an'da akıl148222
EMİNE GÜL2005Kur'ân'ın engellilere yaklaşımı158533
HAFSA FİDAN2005Kur'an'da kadın imgesi160203
BURHAN BALTACI2005Şâtıbî'nin Kurân'ı yorumlama yöntemi160068
NİYAZALİ ARİPOV2005Tefsir-i Kebir'de Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsiri159783
BÜNYAMİN AÇIKALIN2005Kur'an'da dünya hayatına verilen değer160893
MEHMET KAMİL COŞKUN2005Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin Kur’ân anlayışı ve Kur’ân açısından değerlendirilmesi
MEHMET DAĞ2005Tarihsel perspektif ve problematik sorgulaması bağlamında Kırâat ilminde ihticâc olgusu162772
FARUK GÖRGÜLÜ2005Ebü’l-Hasan el-Eş’arî ve Kur’ân’ı yorumlama yöntemi162576
ŞABAN KARASAKAL2005Kur’ân ve sosyal psikoloji163091
CELİL KİRAZ2005Kur’ân’da ahlâk ilkeleri: Tevrat, Zebûr ve İncil’le mukâyeseli bir çalışma188708
ANNAORAZ NURMUHAMMEDOV2005İbn Aşûr ve Mukaddimesi bağlamında tefsir usûlündeki yeri188702
AHMET VEFA TEMEL2005Kur’ân’a göre Taassup158705
SEVGİ TÜTÜN2005Kur’ân’da hayat ve ölüm kavramları162193
NECDET ÜNAL2005Kur’ân-ı Kerîm’de İstikâmet kavramı162170
AHMET KÜÇÜK2006Kur'ân'da toplumsal sınanma ve sonuçları211060
AHMET ÖZ2006Kur'an'ın önerdiği vasat ümmet241619
SEFER HASSANOV2006Muhammed B. El-Hasan El-Muini'nin Levamiu'l-Burhan ve Kavatiu'l-Beyan fi Meani'l-Kur'an adlı eserin tahlil ve tahkiki187497
EKREM DEMİR2006Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’ân’ı anlama ve yorumlama yöntemi186101
HARUN ÖĞMÜŞ2006Kur’ân yorumunda şiirin yeri (2. asır çerçevesinde)172646
M. VEHBİ ŞAHİNALP2006Kur’ân-ı Kerîm’in hedeflediği sosyal barışPDF
ZİYA ŞEN2006Kur’ân’ın metinleşme sürecinde ortaya çıkan problemler172992
ÖMER TÜRKER2006Seyyid Şerîf Cürcanî’nin tevîl anlayışı: Yorumun metafizik, mantıkî ve dilbilimsel temelleri208401
HAMZA YILDIRIM2006Kur’ân perspektifinde hukukun üstünlüğü191406
MAŞALLAH TURAN2006Kur'an'ın anlaşılmasında sembolizm tartışmaları211061
GÖKÇEN KALKAN2007Cemaleddin El-Kasımi ve tefsirdeki metodu210526
HALİL ALDEMİR2007Kur'ân-ı Kerîm'e göre ihtilâf208880
SELİM TÜRCAN2007İlk dönem Kur'an tasavvuru ve dönüşümü -kimlik ve kitâb ilişkisi bağlamında-208196
MUTLU TÜRKMEN2007Kur'an-ı Kerîm ve Kitâb-ı Mukaddes'te 'Brk', 'Sbh' ve 'Kds' köklerinin semantik incelemesi208158
ELÇİN MEMMEDZADE2007Şehabeddin karafi'nin Kur'an anlayışı ve yorum yöntemi208106
SÜLEYMAN GEZER2007Kur'an'ın anlaşılmasında sözlü hitabın rolü208127
ZAFER KOÇ2007Kur'an tefsirinde yöntem arayışları218103
MEHMET ZEKİ KARAKAYA2007Ebussuûd tefsirinde belâgat ilmi uygulamaları210530
İSMAİL HİLMİ BİLGİ2007Vahiy sürecinde kurtuluş218200
ASLAN HABİBOV2007İlk dönem şiî tefsir anlayışı218224
MEHMET EFE2007Kur'an'da ritüellerin arka planı218124
FARUK ÇAYKARA2007Kur'ân'ın yorumlanmasında amaçsal yaklaşımlar218118
ABDÜLCELİL BİLGİN2007Kur'an'daki deyimler ve Zemahşeri'nin Keşşaf'ı191587
YUSUF YURT2007Kur'an'da amel208981
MUSTAFA CORA2007Kur'ân'a göre 'hevâ'218137
MEMET MUSTAFA GÖKSU2007Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî isimli tefsirinin edisyon kritiği (Necm ve Nas sûreleri arası)210564
MURAT KAYA2007Kur’ân’da Allah’a ait azâmetli ifadeler (Bunların tahlili ve orijinal bir i’câz vechi olarak temellendirilmesi)208623
MUHAMMED VEHBİ DERELİ2008Kur'an tefsirinde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları218610
MEHMET ALTUNTAŞ2008Kur'an perspektifinden dünyanın değeri228216
ORHAN İYİBİLGİN2008Ayntâbî'nin Tercüme-i Tibyan tefsirinin muhteva ve metod bakımından değerlendirilmesi226282
NUR AHMET KURBAN2008Mekke ekolünün oluşumu ve Kur'ân tefsirindeki yeri261758
MUSTAFA ŞENTÜRK2008İbn Atıyye el-Endelüsi ile Tabresi'nin Kur'an'a yaklaşımları (mukayeseli bir çalışma)231389
ZEYNEL ABİDİN AYDIN2008Hz. Osman ve sonrası dönemde Kur'an'ın metinleşme târihi228236
ABDULLAH BAYRAM2008Kurtubî ve fıkhî tefsiri220971
AHMET İŞLEYEN2008Hanefî usûlü'nün temellendirildiği ayetler228305
ABDULLAH AYGÜN2008Kur'an'a göre Ümmet-i Muhammed'in özellikleri228767
HAKAN UĞUR2008Kur'an'ın tasdik ettiği Tevrat'taki konular218607
MUSA AKPINAR2008Kur'an'da kurtuluş öğretisi231142
REŞAD İLYASOV2008Ebû Said Muhammed Hâdimî'nin Kur'an'ı yorumlama yöntemi221069
HATİCE GÜLER2008Âl-i İmrân suresi 7. ayeti bağlamında müteşâbihâtın kapsamı ve yorumu sorunu218120
MÜNİR HASAN2008Kur'an'da savaş olgusu228034
FATİH BAYAR2008Taberî'nin tefsir metodolojisi220975
YASİN PİŞGİN2008Kur'an'a göre akıl ve akılcılığın Kur'an tefsirine etkisi228018
BURHAN ATSIZ2008Modern Dönemde Kur’an’a Yaklaşımlar Bağlamında Edebi Tefsir Metodu ve Emin el-Huli254936
MASOUD GOUHAR2008Kur’an-ı Kerim’de Stratejik Planlama235713
AHMET FARUK GÜNEY2008İbn Sina'dan Elmalılı'ya İhlas suresi felsefî tefsir geleneği Bir varlık idrakinin zemini olarak İhlas sûresi tefsiri227180
NİHAT UZUN2008Hicri II. Asırda siyaset-tefsir ilişkisi220953
DURMUŞ ALİ KARAMANLI2008Tarihsellik ve evrensellik bağlamında Kur'an hitabının tabiatı228137
MUSTAFA ŞEN2008Kur'an'da zenginlik ve fakirlik218634
ABDULLAH TEMİZKAN2008Râğıb el-İsfahânî'nin Kur'ân'ı anlama ve yorumlama yöntemi228032
KADRİ ZİYAETTİN COŞAN2008Hitab açısından Kur'ân-ı Kerim'in zaman ve mekan boyutu226782
MEHMAN İSMAYİLOV2008Kur'an'da sosyal bütünleşme221067
ALİ BULUT2009Erken dönem tefsir mukaddimelerinin tefsir usûlü açısından değerlendirilmesi239678
DAVUT ŞAHİN2009Hz. Ömer'in Kur'an anlayışı ve yorum yöntemi250007
ABDULMUTTALİP ARPA2009İzz. b. Abdusselam ve el-İşâre ile'l-İcâz fî Ba'zı Envâi'l-Mecâz adlı eseri249943
BURHAN SÜMERTAŞ2009Kur'ân-ı Kerîm'de sıdk kavramı239143
MEHMET ÇİÇEK2009Molla Fenari ve Fazlur Rahman'ın Kur'an'a yaklaşımları239810
ABDURRAHMAN ALTUNTAŞ2009Kur'an'da temel siyasi kavramlar249263
GÖKHAN ATMACA2009Hz. Ömer'in Kur'an-ı Kerim anlayışı ve tefsir ilmine katkıları253009
FATMA ÇALIK2009Eşrefzâde İzzettin ve tefsiri: ?Enîsü'l-Cenân240596
HALİL HACIMÜFTÜOĞLU2009Kuran'da Allah'ın krallığı273337
MUSTAFA KARAGÖZ2009Dilbilimsel tefsir ve Kur'an'ı anlamaya katkısı (Hicri İlk Üç Asır)240794
CELALETTİN DİVLEKCİ2009Anlam-üslûp ilişkisi bağlamında Kur'ân'ın üslûp analizi (Fâtiha sûresi örneklemesi)249298
ALİ PARLAK2009Tefsir tarihinde zahirilik ve zahiri te'vil geleneği249304
ALİ ÇİFTCİ2009Mekkî sureler bağlamında Kur'an'da infak-zekat ilişkisi234767
MUSTAFA GÜVEN2009Kur'ân aklı249991
ESRA GÖZELER2009Kur'ân âyetlerinin tarihlendirilmesi sorunu ve Kur'ân'a kronolojik-olgusal bir yaklaşım (1 rebiu'l-evvel?4 rebiu'l-evvel arası)249258
İHSAN İLHAN2009Kurtubi tefsir'inde kıraât olgusu241786
CELAL EKER2009El-İrâkî ve Tefsîru'l-Kur'an'ın özellikleri253754
MEHMET DEMİRCİ2009Kurtubi'nin El-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'an adlı eserinin tefsir usulü açısından değerlendirilmesi240797
RAMAZAN ŞAHAN2010Kur'ân-ı Kerîm'de akrabalık273522
MURAT YILDIZ2010Yusuf b. Yahya el-Çerkesî ve tefsirdeki metodu278568
SÜLEYMAN KARACELİL2010Tefsir usûlünün yapısı ve işlevi273546
ABDÜLKADİR ERKUT2010Kur'ân'da bedevilik279070
MUHAMMET YILMAZ2010Muhammed Ebû Zehre ve Zehretü't-Tefâsîr isimli tefsirindeki metodu258494
ESRA HACIMÜFTÜOĞLU2010Kur'an-ı Kerim'in irşad üslubu263894
ENES ERDİM2010Zemahşerî ve İbn 'Atiyye'nin tefsirlerine karşılaştırmalı bir yaklaşım263942
MAHMUT SAMİ ÇÖLLÜOĞLU2010Kur'ân-ı Kerîm'de kdy kökünün semantik incelemesi265641
AYDIN TEMİZER2010Bir üslûb özelliği olarak Kurân'da 'de ki' hitâbı273614
TUĞRUL TEZCAN2010Kur'an'da şûra kavramı ve çağdaş yorumları274182
İSMAİL AYDIN2010Filolojik tefsirin doğuşu ve gelişimi265967
MAHMUT AY2010Ahmed b. Acîbe ve işârî tefsir açısından 'el-Bahru'l-Medid'258479
YAHYA YAŞAR2010Şemsuddîn Ebû Sâbit Muhammed B. Abdulmelik Ed-Deylemî'nin (V.589/1193) Kitâbü Tasdîkı'l-Maârif adlı eserinin edisyon kritiği274345
ZİYAD ALRAWASHDEH2010Kur'an'da ilim kavramı264458
SERPİL BAŞAR2010Erken dönemde (Hicri 1. Asır) kadınların Kur'an yorumuna katkıları253764
EMANULLAH POLAT2010Kur-an-ı Kerim'e göre ruhi hastalıklar273110
FERİHAN ÖZMEN2010Abdüssamed el-Gaznevî ve Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm'i312290
YUNUSDJON OLİMOV2010Alaeddin Es-Semerkandi'nin Bahru'l-Ulum adlı tefsiri ve kaynakları265607
MUSTAFA HOCAOĞLU2010Ahkâm Tefsirlerinin Usul Açısından Mukayesesi (Cessâs, Herrâsî ve İbn Arabî Örnekleri)280785
ALİ KARATAŞ2010Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ında Kur’an’ı Kur’ân’la Tefsir288334
HİKMET KOÇYİĞİT2010Mekki Ayetlerde Sosyolojik Unsurlar286790
FERRUH KAHRAMAN2010Tefsirde ihtilafların mahiyeti çeşitleri ve sebepleri265919
FAİG AHMADZADA2010Kâdî Abdülcebbâr'a göre i'cazu'l-Kur'ân273278
YUNUS EMRE GÖRDÜK2010İmam Cafer es-Sâdık'a isnat edilen tasavvufi tefsir ve metodu277443
YAVUZ YÜCEL2010Kur'an'a göre Kur'an öncesi dönemde Mekkelilerin inanç dünyası265451
SELAHATTİN ÖZ2011Kâdî abdülcebbâr ve Kâdî beyzâvî'nin müteşâbih ayetlere yaklaşımının mukayesesi315766
SALİHA TÜRCAN2011Rivayet tefsiri geleneğinin dönüşümü: İbn Kesir(Ö.774/1373) Tefsiri örneği üzerinden302264
RESUL ERTUĞRUL2011Kutbuddîn eş-Şîrâzî ve Tefsiri302244
FİKRET GEDİKLİ2011Sosyo psikolojik boyutları açısından Kur'ân kıssaları280993
SEMA GEYİN2011Son devir müfessirlerinden Muhammed Ferid Vecdi'nin tefsir görüşleri294823
ENVER BAYRAM2011Fahreddin er-Râzî'nin et-Tefsîru'l-Kebîr'inde tefsir usûlü uygulaması302753
HATİCE ŞAHİN2011İslam kültür tarihinde 'Kur'ân hıfzı' geleneği ve günümüzdeki uygulama biçimleri302131
AHMET ABAY2011Kur'an'da kişilik eğitimiyle ilgili ilkeler289903
HATİCE KORKMAZ2011Kitâb-ı Mukaddes'te ve Kur'ân-ı Kerîm'de Yahya Peygamber288323
MEHMET NURULLAH AKTAŞ2011Nüzul sürecinde önceki hukuk sistemlerinin değeri302316
İBRAHİM HAKKI İMAMOĞLU2011Celâleddin es-Suyûtî ve Kur'ân ilimlerindeki yeri: El-İtkân örneği302173
AHMET YAZICI2011Klasik-Modern Yorum Açısından Bilmen ve Ateş Tefsirlerinin Mukayesesi300496
MUSTAFA KARA2011Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur’ân Kıssaları286757
ALİ CAN2011Diyaloğun Kur’anî Temelleri
MUSTAFA ÖZTÜRK2012Kur'ân'da konuşma ve ilkeleri327815
HARUN BEKİROĞLU2012el-Burhan ve el-İtkan adlı eserlerin tefsir metodolojisi bakımından değerlendirilmesi308831
MUHAMMET ALİ DURAN2012Sûre isimleri açısından Kur'ân'ın anlaşılması319840
SAMİ KİLİNÇLİ2012Mekki surelerde mü'minlerin müşrikler ve ehl-i kitap ile ilişkileri317614
RECEP ORHAN ÖZEL2012Keşşâf Tefsiri'nin Kur'an ilimleri yönünden incelenmesi326936
HARUN SAVUT2012“Tefsir İlminin” Rivayet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Keŝīr’in (774/1373) Tefsīrü’l-Kur’āni’l-‘Ažīm’i306618
HACI ÖNEN2012Taberî tefsirinde dirayet312562
ÖMER FARUK BİLGİN2012El-Mâtürîdî'nin Te'vîlâtü'l-Kur'ân'ının dirâyet tefsiri açısından tahlili306606
AHMET ÖZDEMİR2012Tefsiru'l-Menâr'ın had cezalarına yaklaşımı350754
İSKENDER ŞAHİN2012Kur’ân-ı Kerîm’de Diriliş333415
NEFİSE KARACA EFE2012Kurtubî’nin Kur’ân İlimleri’ne Yaklaşımı351028
YAKUP BIYIKOĞLU2012Şevkânî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi333276
ZEKİ HALİS2012Tencîmu’l-Kur’ân (Kur’ân’ın Parça Parça İnmesi)319745
ABDULKERİM SEBER2012Kur’an-ı Kerim ve Kıraatlerinde İ’râb Müşkilleri321860
ELİF ARSLAN2012Vahiy Sürecinde HNF Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi320387
EMİN AYDIN2012Kur'an-ı Kerim'e Göre Sırat-ı Müstakim
FATMA KÖKSAL ALBAYRAK2012Kur'an'ın ışığında Zülkarneyn kıssası327816
NURDANE GÜLER2012Sahih-i Müslim'de Kur'an atıflı rivayetler312495
EMRULLAH ÜLGEN2012I'râbü'l-Kur'ân'ın tefsirdeki yeri ve önemi327827
YAKUP YÜKSEL2013İbn Âşur tefsirinde siyaset toplum ve kadın konuları350791
MEHMET YUSUF YAGIR2013Fahreddin er-Râzî'nin tefsirinde Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar344454
MESUT KAYA2013Çağdaş tefsirlerde isrâiliyata yaklaşım ve Kitab-ı Mukaddes bilgilerinin kullanımı350800
AHMET GÜL2013Kur'an'a göre kutsal ve kutsallık351684
BAYRAM KÖSEOĞLU2013Kur'an'da polemikler330313
MUHAMMED COŞKUN2013Muhammed Âbid el-Câbirî'nin tefsirde sîret-nüzûl ilişkisi yaklaşımı351700
AKİF TOPUZ2013Sorunsallığı açısından Kur'an tasavvurları340237
NECMETTİN ÇALIŞKAN2013Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî ve tefsiri355783
AHMET SAİT SICAK2013Kur'ân tefsirinde öznellik351685
ŞÜKRÜ MADEN2013Tefsirde hâşiye geleneği ve Hâşiyetü Muhyiddîn Şeyhzâde 'alâ Tefsîri'l-Kâdî el-Beyzâvî örneği351683
AHMET ÖZDEMİR2013Kur'ân-ı Kerim'de SLM ve SLH köklerinin semantik incelemesi330289
SEYFULLAH EFE2013Ömer Nesefî ve Ebu’l-Futûh Râzî’nin Kur’an Yorumlamaları (Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım)
İSMAİL BAYER2013Keşşaf Tefsirinde Belâgat Uygulamaları326943
FARUK ÖZDEMİR2013Şevkânî’nin Fethü’l-Kadîr’indeki Kaynakları ve Metodu336075
MURSAL ATAMOV2013Rus Dilinde Yayınlanan Kur’an-ı Kerim Çevirilerinin Çeviribilim Açısından İncelenmesi (Başarılı Bir Rusça Kur’an Çevirisinin Oluşturulmasına Katkı)348208
HEKİM TAY2013Mekki Ayetler Çerçevesinde Mekke'de Sosyal Tabaka Davranışları348207
NAİM DÖNER2013Celâleddin es-Süyûtî'nin Mu'tereku'l-Akrân fî İ'câzi'l-Kur’ân Adlı Eserinin Kur’an’ın İ’câz Yönleri Açısından Değerlendirilmesi357464
DURAN ALİ YILDIRIM2014Sosyal ve doğal denge bağlamında Kur'an'da fesat383595
İRFAN KUŞCU2014Kur'an'ın tasrîf üslûbu (Tahlili ve Temellendirilmesi)351660
MURAT AKKUŞ2014Kur'ân'ın anlaşılmasında kırâat farklılıklarının rolü: et-Tahrîr ve't-Tenvîr' örneği380005
MEHMET TAHA BOYALIK2014Abdülkâhir Cürcânî'nin sözdizimi teorisi ve tefsir geleneğine etkisi351659
SABUHİ SHAHAVATOV2014Nüzûl ortamını göz ardı etmede mezhep taassubunun etkisi (Şîa tefsirleri bağlamında)367879
EMEL YAVUZOĞLU ERGİN2014İslam toplumunun inşa sürecinde Kur'ân kıssalarının seyri354759
ABDURRAHMAN ENSARİ2014Sebeb-i nüzûlün tefsire etkisi bakımından Bakara sûresi örneği391559
MEHMET TEKİN2014Kur'an'da toplumların liderlere tepkileri368108
NUMAN ÇAKIR2014Kur'an-ı Kerim'i taklit teşebbüsleri415670
AHMET GÜNDÜZ2014Esbâb-ı nüzûl'de kadın faktörü ve Kur'ân ahkâmındaki rolü391560
MUHAMMED ERSÖZ2014Kur'an'ın dil yapısı ve Kur'an kelimelerinin terimleşmesi370891
ERCAN ŞEN2014Kur'ân'da fetih358400
KUTBETTİN EKİNCİ2014Kur'an'da hazf353898
MEHMET SAMİ YILDIZ2014Medenî surelerde iktisadi alana ilişkin kelimeler ve ilgili ayetlerin yorumları368469
FATİH TİYEK2014Kur'an'ı anlamada bağlamın rolü ve meallerdeki bağlamsal sorunlar366999
İBRAHİM ULUDAŞ2014Ebû Hayyân el-Endelûsî'nin el-Bahru'l-Muhît'inde kırâat olgusu380138
MUSTAFA KILIÇ2014Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Kıraat Olgusu358403
ADEM EKİNCİOĞLU2014Şevkânî ve Fethü'l-Kadîr Tefsirindeki Metodu357469
EMRAH DİNDİ2014Kur’an’da İslâm Öncesi Kültürün İzleri (Muâmelât Örneği)388974
SÜLEYMAN GÜR2014Kâzî Beyzâvî Tefsiri’nde Belâgat İlmi ve Uygulanışı370890
MEHMET KAYA2014İ'râb Değerlendirmelerinin Kur'an'ın Anlaşılmasındaki Rolü: Zemahşerî Örneği357481
HALİT BOZ2014Yoksulluğa Karşı Kur’an Ahlâkı357473
HADİYE ÜNSAL2014Erken Dönem Mekkî Surelerin Muhteva Tahlili375337
MUHAMMED İSA YÜKSEK2014Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması359860
BAYRAM AYHAN2014Kur'an'ın Nüzul Sürecinde Vahyin İlk Yılının Tahlili359870
NURULLAH DENİZER2014İşârî Tefsirde Zâhir-Bâtın İlişkisi (İsmail Hakı Bursevî Örneği)389084
BURHAN ÇONKOR2015Boykotun bitiminden hicrete kadar olan dönemde inen surelerin tahlili425375
İZZET MARANGOZOĞLU2015Beyânî tefsir metodu: Fâdıl Sâlih es - Sâmerrâî örneği407202
MEHMET SALMAZZEM2015Modern dönem tefsirlerde Kur'ân i'câzı (Menâr örneği)393552
NEJDET KARAKAYA2015Kur'an'da beş duyu ve algı425683
SALİH GEDÜK2015Kur'an'da müminlere teselli, moral ve motivasyon425419
NECATTİN HANAY2015Kur'an tefsirinde kıraat farklılıklarının rolü: Zeccâc ve Taberî örneği407224
HARUN ABACI2015Kur'ân'ın anlam farklılaşmasına i'râbın etkisi: Âlûsî tefsiri örneği412081
SÜLEYMAN NAROL2015Mezhep mensubiyetinin Kur'ân'ı anlamaya ve yorumlamaya etkisi; Eş'ariyye ve Mu'tezile örneği407219
CEMİL KÜÇÜK2015Kıraat ilminde dâd harfi393548
FATİH TOK2015İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin Kur'ân anlayışı384108
SAİFULLAH BHUTTO2015Şeyh Muhammad İsmail el-Ûdvî es-Sindî (1897-1970) ve 'Safvetü'l-İrfân bi-Müfredâti'l- Kur'ân' adlı eserinin tahkiki413829
MUHAMMED BAHAEDDİN YÜKSEL2015Tarihsel süreçte Kuran'ın farklı anlaşılma nedenleri412254
MUSTAFA YOUSEF2015Muhammed İbn Allân'ın Zıyâu's-sebîl İlâ Me'âni't-Tenzîl adlı eserinin edisyon kritiği ve tahlîli (Meryem sûresinden Mü'minûn sûresine kadar)393720
FAİMA İSRAFİLOVA2015Rusça Kur'an çevirilerine karşılaştırmalı bir bakış391229
ŞÜKRÜ AYDIN2015Kur'an'ın fırkacılık olgusuna yaklaşımı393554
ABDULKERİM BİNGÖL2015Kur'an'da eleştiri mahiyeti ve muhatapları393555
NESRİŞAH SAYLAN2015Kıraat açısından Begavî tefsiri398448
ABDURRAHMAN AYDIN2015Et-Tefsîru'l-Kebîr ve hak dini Kur'ân dili'nde Allah, Nübüvvet ve Ahiret konularının mukayesesi413806
AHMET AKBAŞ2015Kur'anʼda insanın mutluluğu429815
İBRAHİM SÜRÜCÜ2015Kur'an ayetleri ışığında havf ve reca427265
NAİF YAŞAR2015İlk üç asır kelamî tartışmalar bağlamında Taberî(224-310/839-923)'nin konumu413830
DURMUŞ ARSLAN2015Ebussuûd Tefsiri'nde Kur'ân ilimleri407229
RECEP KOYUNCU2015Kur'an-ı Kerîm'in anlaşılmasında vakf - ibtidânın rolü: Ibnü'l - Enbârî, ed - Dânî ve es - Secâvendî örneği421678
MEHMET MÜBAREK ÇELİK2015Şemsuddin Ebû Sabit Muhammed b. Abdilmelik Ed-deylemî ve Tefsirü'd-Deylemî429740
MEHMET ALTIN2015Esmâ-i Hüsnânın semantik tahlîli ve geçtiği âyetlerle ilgisi393550
MUSTAFA HARPUT2015Vahiy sürecinde 'ZKY' ve 'SDK' köklerinin artsüremli (Diachronic) semantik incelemesi413813
NUMAN KONAKLI2015Abdülkâhir Cürcâni'nin İ'câzü'l-Kur'ân fikrine katkıları388794
MUHAMMED SELMAN ÇALIŞKAN2015Kur'ân yorumunda Mevâlî'nin yeri (Hicrî ilk iki asır)451448
ALİ TEMEL2015Dilbilimsel Tefsirlerde Kıraatlara Yaklaşım407341
VELİ ÇAYIR2015Kur’an Kıssalarında İnsan Tipleri425475
CEMAL SANDIKÇI2015Muhammed Ali es-Sâbuni ve Safvetü’t Tefâsir Adlı Tefsirinin Belâgat Yönü
OSMAN BAYRAKTUTAN2015Kıraatlerde Tevatür Olgusu397555
ERTUĞRUL DÖNER2015Tefsirde İsrâiliyyât’ın Kaynak ve Bilgi Değeri398239
BEŞİR ÇELİK2015Tezyin Kavramı Çerçevesinde Kur’an’a Göre Kötü Amellerin Cazip Görünmesi416233
CUMHUR DEMİREL2015Kur’an-ı Kerim’de Üstünlük Olgusu429670
MEHMET AKİF ALPAYDIN2015Osmanlılarda Türkçe Tefsir Geleneği ve Gurâbzâde'nin Zübedü Âsâri'l-Mevâhib ve'l-Envâr'ı428580
NAZİFE VİLDAN GÜLOĞLU2015Kur'ân-ı Kerîm'de tilâvet421680
SIDDIK BAYSAL2016Ebu'l-Berekât en-Nesefî'nin Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl adlı eserinde tefsir-te'vîl İlişkisi425381
ZHAKHANGİR NURMATOV2016Rus oryantalist L. İ. Klimoviç'in Kur'an hakkında kitap adlı eseri üzerinden Kur'an'a yaklaşımı421558
KOVSAR TAGHIYEV2016Gazzâlî - Şâtıbî sarkacında bilimselci tefsir421800
HATİCE GÖRMEZ2016Kur'an-ı Kerim'in ikili anlatım sistemi bağlamında terġīb ve terhīb437367
ESMA ÇETİN2016Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî'nin (ö. 909/1504) Câmiu't-Tenzîl Ve't-Te'vîl isimli eserinden Al-i İmrân sûresinin tahkik ve tahlili448350
MEHMET KILIÇARSLAN2016Zâdu'l-Mesîr bağlamında İbnu'l-Cevzî'nin tefsir metodu459476
FATİH ÖZAKTAN2016Kur'ân tefsirinde siyerin rolü (Taberî ve İbn Kesîr tefsirleri örneğinde)446114
BAYRAM DEMİRCİGİL2016Hasan-ı Basrî kıraati ve Kur'an tefsirine katkısı445832
YASIR ADEL ZAYNAL ALBAYATI2016Tefsirde bağlam (Siyak) ve el-Muharrerü'l-Veciz örneği453140
YUSUF TOPYAY2016Kutsal kitap'ta ve Kur'an-ı kerim'de 'Nefs' ve 'ruh' sözcüklerinin artsüremli (Diachronic) semantik incelemesi437307
MEHMET AKIN2016Nesefî tefsirinde Müşkilu'l Kur'an437311
SEMA ÇELEM2016Tefsir külliyatında Hz. Nuh kıssasının gelişimi453137
AYŞE BETÜL ORUÇ2016Klasik ve modern dönem tefsir kaynaklarında kadın algısı447878
AYDIN KUDAT2016Kıraatları hüccetlendirmede dilbilim olgusu430455
AVNULLAH ENES ATEŞ2016Türkçe meallerin istiâre sanatı açısından değerlendirilmesi423361
ÜZEYİR TUNA2016'İzzüddîn b. 'Abdisselâm es-Sülemî (ö. 660/1262) ve "el-Emâli'l-Kur'âniyye" adlı eserinin edisyon kritiği441453
İRFAN ÇAKICI2016Şâz kıraatler ve tefsire etkisi447880
MEHMET SELİM AYDAY2016İşârî Tefsir Geleneği Açısından Hüsâmeddîn Ali el-Bitlisî ve Câmi’u’t-Tenzîl ve’t-Te’vîl İsimli Tefsiri434524
DAVUT AĞBAL2016Muhyiddin İbnü’l-Arabî’de İşârî Tefsir428288
MEHMET ZÜLFİ CENNET2016Şerîf el-Murtazâ'nın Kur'ân Anlayışı ve Yorum Yöntemi429667
KADİR TAŞPINAR2016Ebussuud Efendi'nin İrşâdü'l-Akli's-Selîm Adlı Tefsirinde Kıraat Olgusu447573
ABDULLAH ÖZÜÇALİŞİR2016Kur’an’da Mağfiret429826
AHMET ERDİNÇLİ2016Kur'an-ı Kerimde Karşılıklı Konuşmalar429681
MURAT SARIGÜL2016el-Alûsî'nin Rûhu'l-Me'ânî İsimli Eserinde Ahkâm Tefsiri446166
MEHMET EMİN YURT2016Fahruddin er-Râzî’nin Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’an429860
MEHMET ÇALIŞKAN2016Kur’an Dilinde Kasem (Yemin) Üslûbu460460
RAFEQ HAMOOD NAJI QASEM2016Kur’an’da Velâyet ve Berâet429680
ZEKİ KESKİN2016Kur'an Hükümlerine Modernist Yaklaşımlar ve Bunların Eleştirel Değerlendirilmesi446168
MAHMUT SÖNMEZ2016Ebussuûd Efendi Tefsiri'nin Tefsir Usûlü Açısından İncelenmesi429679
MEHMET ERGÜN2016Son dönem tefsirlerinde tenkit458704
İBRAHİM TETİK2016Tecvid İlmi: Tarihsel Evveliyatı, Doğuşu ve Gelişim Süreci459842
BAYRAM KUSURSUZ2016Niyâzî-i Mısrî’nin Mecâlis’inin Tahkîki ve Filolojik Açıdan Değerlendirilmesi
RESUL ERSÖZ2017Selefîlik ve Selefî tefsîr anlayışı459879
MEHMET BAĞIŞ2017Beydâvî tefsîri'nin ulûmu'l-Kur'an ve tefsir usûlü açısından tahlîli459850
MUSTAFA KESKİN2017Kur'an'da h-k-m kökünün semantik analizi454334
ARSLAN KARAOĞLAN2017El-Muharraru'l-Vecîz ile Fethu'l-Kadîr adlı tefsirlerin mukâyesesi461263
İSA KANİK2017Kur'ân-ı Kerîm'i tefsir etmenin kuralları bağlamında Meydânî ve tefsir metodu463251
İSMAİL KILIÇ2017İtirazları ve Bunlara Verilen Cevaplar Açısından Kur’an’da Müşrikler465783
AHMET KARADAĞ2017Muhammed Cevâd Muğniyye’nin et-Tefsîru’l-Kâşif’inde Kur’ân’ı Yorumlama Metodu479334
MUKADDER ARİF YÜKSEL2017Siyer, hadis ve tefsir bağlamında haccın ahkâmı ve menâsiki462349
MEHMET ZEKİ SÜSLÜ2017Tasavvufî tefsîr metodu ve bâtınî te'vîl geleneğiyle mukayesesi469871
HASAN HALİLOĞLU2017Ebü’l-Berekât en-Nesefî ile Adudüddîn el-Îcî’nin Âile Hukûkuna İlişkin Âyetlere Yaklaşımlarının Mukâyesesi476886
ERKAN ÇAKIR2017Mâturîdî’nin Te’vîlât’ında Müşkilü’l-Kur’ân475629
MUHAMMET SACİT KURT2017Bir Zemahşerî Eleştirmeni Olarak Tîbî ve "Futûhu'l-Ğayb fi'l-Keşf ‘an Kınâ’i’r-Rayb"475565
AHMET KÜTÜKOĞLU2017Kastallânî'nin Letâifü'l-İşârât li Fünûni'l-Kıraât Adlı Eserinin Kıraât İlmi Açısından İncelenmesi498810
ABDURRAHİM KIZILŞEKER2017Kur'ân'ın Selefî Yorumu: Ibn ‘Useymîn Örneği471075
LOKMAN BEDİR2017Kur’an-ı Kerim’de İnsanın Ruhlar Âleminden Âhirete Hayat Yolculuğu505559
ALİ KAYA2017Kur’an’da Azap480642
ERDOĞAN AKYÜZ2017Sihir Geleneği ve Kur'an'da Sihir Kavramı469743
ZEYNEP NERMİN AKSAKAL2017Kitab-ı Mukaddes Yasası: Tarihsel Açıdan ve Kur'an-ı Kerim ile Mukayeseli Olarak477455
ALİ BİNOL2017Kur’an’da Beşer ve İnsan477460
SEDAT SAĞDIÇ2017Zemahşerî'nin El-Keşşâf'ında temsîli anlatım2021-01-22 00:00:00
ZEYNEP CERAN2017Kur'an'ın tarih inşâsı494128
TUĞBA YAZICI2017Kur'ân'da ard kelimesinin semantik tahlili482048
HAMZA SADAN2017Mekkî ve medenî ayetlerin semantik çerçevesi: İtaat ve ittiba kavramları örneği491009
SAİDA SAİPOVA2017Tevrat, İnciller ve Kur'ân'da H-S-B kökünün semantik açıdan incelenmesi482069
ALADDİN SULTANOV2017Fahreddin Er-Razi (V. 606/1209) ve Elmalılı'nın (V. 1361/1942) yeryüzü ile ilgili ayetlere yaklaşımlarının mukayesesi492947
CÜNEYT MARAL2017Tefsirde dilbilimsel yöntem (Taberî örneği)471073
MERVE BEKÇİ2017Mecduddîn Muhammed b. Ya'kûb el-Fîrûzâbâdî ve "Besâiru Zevi't-Temyîz" isimli tefsirindeki metodu476863
EMİN CENGİZ2017İbn Ebî Zemenîn ve "Tefsîru'l-Kur'âni'l-'Azîz" adlı eserinin filolojik açıdan incelenmesi501557
ŞABAN KONDİ2018Kur'an'ın tarihi ve korunmuşluğu Bâkıllânî'nin el-İntisâr li'l-Kur'ân örneği534777
ABDULLAH ÖZCAN2018Molla Halil es-Si'irdî'nin Basîretu'l-kulûb fî kelâmi Allâmi'l-ğuyûb adlı tefsîrinin tahkik ve tahlili (Bakara-İsra)533146
SAKİNA ÖNEN201841/fussilet 9-12. ayetlerin yorumları çerçevesinde evrenin yaratılışı531423
ADEM GERLEGİZ2018Ebussuûd Efendi'nin Kur'ân'ı Kur'ân'la tefsiri533624
FAYSAL ARPAGUŞ2018Necmüddîn et-Tûfî'nin el-İşârâtü'l-İlahiyye İle'l-Mebâhisi'l-Usûliyye'si (İnceleme ve değerlendirme)532895
MEHMET SEYİD GECİT2018Molla Sadra'nın Kur'an yorumu532697
HASAN SARRAOĞLU2018Kur'an'da peygamberlerin istiğfarı536842
BİLAL ATİK2018Kur'ân'a göre nübüvvet bağlamında değişmeyen sünnetullah olarak mucize olgusu531322
MURAT ORAL2018Mâverdî ve İbnu'l-Cevzî'nin tefsir yaklaşımlarının mukayesesi520451
NURDAN MENDEŞ2018Tefsir açısından İbn Hişâm'ın es-Sîretü'n-Nebeviyye adlı eseri508979
YUNUS AKÇA2018Müfessirlerin müşkil âyetlere yaklaşımları (Kurtubî ve İbn Kesîr örneği)511726
HASAN YÜCEL2018Nahl sūresi'nin içeriksel ve biçimsel analizi519345
KERİM ÖZMEN2018İmam Mâtürîdî ve Kādī 'Abdülcebbâr'ın tefsirlerinde yüce Allah'a dair müteşabihlerin yorumu532575
YAŞAR ATİLA2018Kur'an'ın 'en'leri -varlık ve değer hiyerarşisi üzerine bir araştırma-508236
İBRAHİM YILDIZ2018Kur'ân'a göre insanların yanılgıları506190
ABDURRAHİM KAPLAN2018Bikâî'nin Nazmü'd-dürer'inde İsrâîliyyât530867
HATİCE AVCI2018Râzî tefsirini kültürel antropolojik okuma (Fatiha ve Bakara sûreleri örneğinde)517969
MEHMET FATİH DEDE2018Kuran'ın İbâzî yorumu (Itfiyyiş'in teysiru't-tefsir'i örneği)506180
MUHAMMED COŞKUN2018Mushaf basımına yansıyan yönüyle Secâvendî'nin vakf sisteminin yeniden okunması eleştiriler - teklifler505823
AHMET ÖZBAY2018Kur'an-ı Kerim'e göre sebep ve sonuçlarıyla bencillik ve diğerkâmlık492808
CAHİT KARAALP2018Türkçe meallerde kavram çevirileri sorunu: Salat kavramı örneği501282
HÜSEYİN TOPAL2018Tûsî ve Kur'ân ilimlerine yaklaşımı504312
ENES YARIZ2018Türkiye'de tilavet edilen mushaftaki bazı vakf işaretlerinin diğer mushaflarla mukayeseli tahlili491307
ENES BÜYÜK2018Tefsir'in mahiyeti sorunu: Tanımı, işlevi ve ilişkili olduğu ilimler532619
ABDUSSAMET VARLI2018Fahreddin Râzî'nin tefsirinde anthropomorfist yaklaşımlara reddiyeleri531807
BURHAN İŞLİYEN2018Kur'ân-ı Kerîm açısından dünyevîleşme sebepleri ve sonuçları514767
SABĞATULLAH TAYFUR2018Sıddîk Hasan Hân ve tefsiri Fethu'l-Beyân497128
ALAADDİN ŞÜKÜR2018Kur'ân-ı Kerim'in nahiv ilmine etkisi515700
VEYSEL GENGİL2018Tefsir-te'vîl ayrımı bağlamında Mâturîdî'de tefsirin imkânı meselesi530295
EKREM BAYAT2018Kur'an'da Allah merkezli anlatımlar514800
MURAT DİNLER2018Ebussuûd tefsirinde müşkilü'l-Kur'ân518513
MUSTAFA CİHAD BAKKAL2018Mâtürîdî'nin te'vîlâtü'l-Qur'ân adlı eserinde esbâb-ı nüzûl541748
MUSA GÜLER2018Nüzûl sırasını esas alan tefsirlerin mukayesesi (Et-tefsîru'l-hadîs, fehmu'l-Kur'âni'l-hakîm ve beyânu'l-hak örneği)542305
ŞUAYİP KARATAŞ2018Kur'ân'ın konusu olarak melekler548182
NURTEN KULA2018Kur'ân-ı Kerîm'de iman konularının birliği536960
MUHAMMET KARAOSMAN2018Siyer-tefsir ilişkisi bağlamında "cihad ve kıtal"e dair ayetlerin kronolojik incelemesi620604
FATİH KANCA2018Ulûmü'l-Kur'ân ve tefsir kaynağı olarak Taberî tarihi (Başlangıçtan risâletin sonuna kadar)625021
MORTEZA SOLEIMANI2019Kur'an'da insanın eğitimi: Tebşir ve inzar539338
HÜSEYİN POLAT2019Oryantalistlerin kur'ân vahyini tarihlendirme çalışmaları- Alman öncüler: Gustav weil ve theodor nöldeke örneği –539339
CENGİZ GÜNEŞ2019Kavram ve olgu yönüyle Kur'ân'da ticaret535066
YUSUF AĞKUŞ2019Ehl-i sünnet tefsir geleneğinde zındıklık ve zenâdıka algısı549100
BUZURMANKUL SARBAGYSHOV2019Senâullah Pânîpatî ve et-Tefsîru'l-Mazharî isimli tefsirindeki metodu546739
MOUSA SMAIL MOUSA MOUSA2019Usüsü't-terbiyyeti'l-hadariyye fi'l-Kur'âni'l-Kerîm547213
ESAT ÖZCAN2019Hıdır bin abdurrahman el-ezdî ve et-Tibyân fî Tefsîri'l-Kur'ân adlı tefsirindeki metodu552002
OĞUZHAN ŞEMSEDDİN YAĞMUR2019Zemahşerî'nin Kur'ân'ı yorumlama yöntemi (Keşşâf Örneği)592176
HÜSEYİN YAKAR2019Kur'an'da Hz. Musa'nın üç asa mucizesi örneğinde tefsir kaynaklarının değerlendirilmesi544876
AYŞE UZUN2019Hicrî ilk dört asırda tefsir - sözlük ilişkisi596463
İSMAİL KURT2019Kur'ân'da cihad593050
MANSUR YAYLA2019İbn Âşûr ve Tabâtabâî'nin bazı tefsir problemleri ile ilgili görüşlerinin mukayesesi569444
MÜSLÜM YILDIRIM2019Theodor Nöldeke'nin Kur'ân'a yaklaşımı "Geschichte des qorâns" örneği566231
SÜLEYMAN YILDIZ2019Klasik dönem İmâmiyye Şîası tefsirlerinde kıraat olgusu: Tûsî ve Tabersî örneği591158
SİNAN YILDIZ2019Vehbe ez-Zuhaylî'nin et-Tefsîru'l-münîr adlı tefsirinde belâğat ilmi uygulamaları603102
HÜSEYİN HAZIRLAR2019Adudüddin El-îcî'nin Tahkîku't-Tefsîr Fî Teksîri't-tenvîr adlı eserinin tahkiki (Al-i İmrân-Nisâ Sûresi örneği)605920
HASAN BULUT2019Kur'ân'a göre inanç ve davranışlarda ifrât ve tefrît589367
NURETTİN ÇİFTÇİ2019Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsiri583801
HÜSEYİN ZAMUR2019Klasik dönem Şîa tefsirinde İsrâîliyât (I-VII. yy.)624022
ORHAN GÜVEL2019Hamîduddîn el-ferâhî (ö. 1930) ve Niẓāmu'l-Kur'ân ve Te'vîlu'l-Furkān bi'l-Furkān adlı tefsiri573153
İBRAHİM AKŞİT2019Taberî tefsirinde Müşkilü'l-Kur'ân584816
GÜVEN AĞIRKAYA2019Ettafeyyiş'in Himyânu'z-Zâd İlâ Dâri'l-me'âd adlı tefsiri ve hâricî yorumları568016
AITMYRZA SATYBALDIEV2019Mâtûrîdî'nin Te'vîlâtu'l-Kur'ân'ın'da Kıraat568779
MEHMET ALİ DURUR2019Abdullah İbn Abbâs'ın Kur'an'ı tefsiri ve tefsirde dilbilimsel tercihleri572238
SAİT BOSAT2019Kırâat ilmi açısından Âlûsî tefsiri614935
MÜNÜR TEZCAN2019Kur'an'da insanın iç denetimi558950
HAŞİM ÖZDAŞ2019Kur'ân âyetleri ışığında savaş esirlerinin durumu564851
MAZHAR DÜNDAR2019İlâhî hitâbın karakteristiği584974
HAVVA ÖZATA2019Dilbilimsel tefsirde farklılaşma süreci (Cârullah ez-Zemahşerî'nin el-Keşşâf isimli tefsiri örneği)606453
EMRULLAH TUNCEL2019Ebû Ca'fer et-Tûsî ve Fahreddin er-Râzî'nin Tefsirleri Bağlamında Ebü'l-Kâsım el-Belhî'nin Kur'an'a Yaklaşımı602574
HASAN RIZA ÖZDEMİR2019Amelî ahlâk çerçevesinde kur'an'da birey ve karakter eğitimi587255
MEHMET DEMİR2020Kur'ân'ın anlaşılmasında Garîbu'l-Kur'ân'ın yeri (Kurtubî tefsiri örneği)625279
SÜMEYYE SEVİNÇ2020İbn Haldûn'un Kur'ân anlayışı616680
RIFAT ABLAY2020İbn Atiyye tefsirinde kıraat olgusu623033
HASAN NAS2020Zihniyet inşası bağlamında Kur'an'da Rubûbiyet612059
HASAN YALDIZLI2020Râgıb İsfahânî'nin Müfredât adlı eseri ve dilbilimsel tefsir açısından değeri621055
MEHMET ZEKİ DOĞAN2020Bilimsel tefsir açısından Kur'ân'ın i'câzı621130
MUSTAFA GÜVENÇ2020Taberî tefsirinde ahkâm ayetlerine yaklaşımlar624649
AZİZ ÇINAR2020Kur'an-ı Kerim'de bahane olgusu (İnkâr sebepleri ve talepler)624881
HASAN ÇINAR2020Kur'ân-ı kerîm'de evliliğin sonlandırılması623903
HİDAYET ZERTÜRK2020Ahkâm âyetleri ve tarihselcilik616244
HANEFİ ŞOLA2020İmâm Mâtürîdî'nin din-şeriat ilişkisi bağlamında toplumsal düzen ve hukuk ile ilgili ayetlere yaklaşımı625280
MUSTAFA KEMAL ÖNDER2020Tecvîd ilminin temel kaynakları bağlamında harflerin mahreç ve sıfatları616250
ALFRED PIKU2020Osmanlı döneminde Arnavut asıllı müelliflerin Kur'ân ilimleri ve tefsir alanındaki çalışmaları619349
BEDRİYE YILMAZ2020Medine Yahudileriyle ilişkilerin erken dönem Kur'an tefsirine etkisi641033
MEHMET EMİN ŞAHİN2020Molla Sadrâ'nın Kur'ân yorumu ve usûl-i selâse anlayışı644646
LOKMAN ŞAN2020Molla Halil Siirdî'nin kırâatlere yaklaşımı639139
AHMED MAHMOUD ZAKARIA TAWFIK2020Hacı Paşa el-Konevi'nin Mecma'u'l-Envâr fî Cemî'i'l-Esrâr adlı tefsirinin birinci cildinin tahkiki ve incelenmesi649682
ŞEYMA ALTAY2020Keşşâf Tefsiri'nin tarihsel bağlamı: Hermenötik bir analiz648117
SEVİM GELGEÇ2020Bir yöntem olarak Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsiri meselesi -Muhammed Emin Şinkîtî örneği-651575
HÜSEYİN ORAL2020Kur'ân'ı anlamanın imkânı: Erken dönem dil verilerinin kronolojik değeri632294
SABAHATTİN GÜMÜŞ2020İsnâaşeriyye tefsir geleneğinde imâmetle ilişkilendirilen âyetlerin ahbârî ve usûlî yorumu630752
CEYDA GÜRMAN2020Tâbiûn dönemi tefsiri ve Medineli müfessirler630054
MUSTAFA SAĞLAM2020Tefsirlerdeki farklı görüşlerin arka planı ve Kur'an'ın anlaşılmasına yansımaları627495
RAMAZAN BARMAN2020Kur'an'a göre estetik627755
MOUSA M. SALEH ALQAFER2020Teftâzânî'nin Keşşâf hâşiyesinin tahkik ve incelenmesi (A'râf ve Enfâl sûreleri)630111
İBRAHİM ELHASSUN2020Sinâneddin Yûsuf'un (Ö.H. 986) Beydâvî Hâşiyesi'nin tahkiki (En'âm ve A'râf Sûreleri)649341
İMRAN ÇELİK2020Çağdaş dönem sünnî-şiî tefsir mukayesesi (Menâr ve Mîzân tefsir örneği)629991
NİHAD DERVİŞEVİÇ2020Ahmed b. Muhammed es-Sâvî ve Hâşiye Alâ Tefsîri'l-Celâleyn adlı eseri630382
ZÜBEYİR KARATAŞ2020Muhammed el-Emîn el-Hererî'nin Hadâiku'r-Ravhi ve'r-Rayhân adlı eseri bağlamında kadın konusuna yaklaşımı634266
ZEYNEL ABİDİN ALPTEKİN2020Saîd Havvâ ve el-Esâs fi't-Tefsîr'i638496
YAŞAR DOĞRU2020Kur'ân-ı Kerîm'de hicret648659
ASLAN ÇITIR2020Kur'ân-ı Kerîm'de dinin birliği631375
SELAMİ YALÇIN2020Nâsıruddin B. Korkmaz el-Aktemurî (Ö. 882/1478) ve Nesru'l-Cumân isimli tefsiri649781
MEHMET BAĞÇİVAN2020Kur'an yorumunda bağlamın sınırlayıcılığı647271
MEHMET YAŞAR2020İbn Hazm'ın Kur'an'ı yorumlama metodolojisi640926
BÜŞRA REFAS TÜRKMEN2020İmam Mâlik'in Muvatta isimli eserinin tefsir ilmi açısından incelenmesi649545
HASAN HÜSEYİN İSLAM2020Kanonik Dört İncil'in Kur'an'a Arzı646720
MEHMET KARA2020Kıraat ve tefsir boyutuyla vakf-ı lazım649590
İSHAK DOĞAN2020Modern dönemde anlam genişlemesine uğrayan Kur'an'daki siyasî kavramlar (Tağut–şûra–mustaz'af–cahiliyye)632085
MEHMET TAHİR PEKİM2020Kürtçe tefsir ve meal bağlamında Mela Muhammed Şoşiki'nin "Nura Qelban" adlı Kürtçe tefsir ve meal643046
ABDULKADİR DEMİR2020Fahreddin er-Râzî'nin tefsirinde kevni ayetlere yaklaşımlar650125
MEHMET KADRİ DEMİR2020Cihadî selefîlik ve Kur'an yorumu648800
ŞEMSETTİN KARCI2020Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsiri ve çağdaş temsilcileri649611
HATİCE ERKOÇ2020Tabâtabâî'nin Kur'ân'ı tefsir yöntemi649985

Devam Eden Doktora Tezleri

YazarTezÜniversiteDanışman
Bektaş GünayKur’an-ı Kerim’e göre dinde aşırılıkNecmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek
Oktay DemirbaşMaturîdî ve Nesefî Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu
Cihad Akkoyunİzzet Derveze ve Süleyman Ateş’in Kur’ân’ı yorumlama yöntemi (karşılaştırmalı bir inceleme)Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Dumlu
Yasemin YıldırımKur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Bir Kavram Modeli Olarak Beyan Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Muhammed Aydın
Mehmet Sadık GürMuhammed Abdullah Draz ve tefsir ilmindeki yeri Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Abdulaziz Hatip
Atakan DerelioğluKur’an’da Dengeli Toplum ve Dengeyi Bozan Faktörler Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Murat Sülün
Ferhat DuruKur’an’da Hıristiyanlar (Sosyo-Kültürel İlişkiler Açısından) Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa Karagöz
Sedat AkyüzKur’an’da insan ve tarih Necmettin Erbakan Üniversitesi Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat
Alaaddin Biçici.Cumhuriyet Dönemi Cuma Hutbelerindeki Referans Ayetler Necmettin Erbakan Üniversitesi Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat
Recep ArpaŞehristânî'nin Mefâtîhu'l-Esrâr ve Mesâbîhu'l-Ebrâr Adlı Tefsiri ve YöntemiUludağ Üniversitesi Prof. Dr. Abdurrahman Çetin
M. Fudayl ErkoçTefsir’de Bir Kaynak Olarak İbn Abbas ve Kaynaklık Yönleri Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Halis Albayrak
Cansever DokuzTefsirlerde Boşanma İlgili Ayetlere Getirilen Yorumlar ve Bu Yorumların Değerlendirilmesi Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci
Atilla BuğdaycıBüyük Türk Bilgini Ebu’l-Feth Abdussamed b. Mahmut b. Yunus el-Gaznevî ve “Tefsîru’l-Kur’an” Adlı Eserinin Tenkidli Neşri ( Edition Critigue ) Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci
Cevat SevimliMuhammed b. Akile’nin “ez-Ziyade ve’l-İhsân fî Ulûmi’l-Kur’an” İsimli Eserinin Kur’ân İlimleri Eserleri İçerisindeki Yeri ve ÖnemiUludağ ÜniversitesiProf. Dr. Remzi Kaya
Reyhan Altun (Çağlayan)Ulumu’l-Kur’an Açısından Menâhilü’l-İrfân Sakarya ÜniversitesiDoç. Dr. Alican Dağdeviren
Haydar BekiroğluKur’an’da Yönetim AhlakıMarmara Üniversitesi Prof. Dr. Yakup Çiçek
Sebahattin TuranMekki b. Ebi Talip ve Kıraat İlmindeki Yeri Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Dağ
İsmail AkbulutKur’an-ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddeste Hz. Süleyman Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Dağ
İsmail Ergin ÇobanTaberi Tefsirinde Esbabü’l-Nüzul ve kaynaklarıSüleyman Demirel ÜniversitesiProf. Dr. Ali Galip Gezgin
Ahmet KoçTefsir Geleneğinde, Tevrat ve İncil'in Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılması Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Bostancı
Fuad İbrahim Nayet Alzubaideİbn. Allan el-Mekki’nin Ziyaü’s-Sebil ila Maani’t-Tenzil Adlı Eserinin Tahkiki (Fatihadan Al-i İmran’ın Sonuna Kadar) Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Elik
Ahmet AğralıTaberi Tefsiri Bağlamında Bilimsel Tefsire Mesned Gösterilen Ayetlerin Sahabe ve Taabiin Tarafından Yorumu Necmettin Erbakan ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Sait Şimşek
İlyas ŞanlıSünnî ve Şiî Tefsirlerde İFK Hâdisesi Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Bostancı
Muhammed Sadık KılıçMuhammed Hüseyn’in et-Tabatabaî’nin el-Mizan’ında Sosyolojik İzahlarAtatürk Üniversitesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci
Mükrime Zengin (Dilekçi)Hatîb eş-Şirbînî'nin es-Sirâcü'l-Münîr Adlı Tefsirinde Kur'ân'ı Yorumlama YöntemiUludağ ÜniversitesiDoç. Dr. Celil Kiraz
Ufuk Arpa (Hayta)Ebû Alî el-Cübbâî’nin Kur’ân Tasavvuru ve TefsirciliğiMarmara ÜniversitesiProf. Dr. Abdulhamit Birışık)
Hayati Sakallıoğluİlk dönem siyer megazi kaynaklarında esbab-ı nüzül Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Alican Dağdeviren
Adem KüçükkılınçKur’an’a Göre Ehl-i Kitap ile Bir Arada Yaşamanın İmkanı ve SınırlarıAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Halis Albayrak
Enes SakaKur’an’da Kinaye ve Ta’riz Sanatının Retorik Yönden DeğerlendirilmesiAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Halis Albayrak
 Ayşe ÜnalKur’an’da Nefs KavramıAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Halis Albayrak
Ali ŞimşekKur'ân'ın İnsanı İnşa SüreciAtatürk Üniversitesi Prof. Dr. Şehmus Demir
Hayri ErenayKur’an’da İtiraf ve Pişmanlık OlgusuCumhuriyet ÜniversitesiProf. Dr. Talip Özdeş
Osman Aslanİtikat, İbâdet ve Muamelât Açısından Kur’an’da Söz-Eylem Münasebetleri ve Pratikteki Olumsuzlukların Psiko-Sosyal SebepleriAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Sadık Kılıç
Mehmet Yalçınkaya Kur’an’da “Tahaddi” Kavramı Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Çağıl
Yahya KarataşMuhammed Ebu Zehra’nın Eserlerinde Kur’ân İlimlerine Bakışı ve Mucizetu’l-Kubra Adlı Eseri Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Ali Eroğlu
Murat TayyarSeyyid Kutub’un “Fi Zilali’l-Kur’an” Adlı Tefsirinde MünasebetSakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Bostancı
Havva YıldırımEt-Tûsî ve “et-Tibyân fi Tefsîri'l-Kur'ân”ı Uludağ ÜniversitesiDr. Mustafa Bilgin
Akhmed AldamovRus Ortantalistlerin Kur’an Araştırmaları(Ignaty Yulianoviç Kraçkovskiy Örneği)Erciyes ÜniversitesiDoç. Dr. Şahin Güven
Melek Altıntaş (Yılmaz)İbn Kesir'in Tefsiri “Tefsîru'l-Kur'âni'l- Azîm”in Dirâyet Yönünden AnaliziSakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Bostancı
Yusuf AkgünKur’an’da İdeal Devlet Adamı Karakteristiği Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Murat Sülün
Ahmet Yaşar GüneşKur'an Bağlamında Esmaü'l-Hüsna Recep Tayyip Erdoğan (Rize) ÜniversitesiProf. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu
Mehmet TüfekçioğluKâdî Beydâvî ve Nefesî Tefsirlerinin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Özel
Mehmet ÇelikFahreddin er-Razi Tefsirinde Dil Tahlilleri ve Belağat Uygulamaları Harran Üniversitesi Doç. Dr. Atilla Yargıcı
Ümmühan Özçeltikçiet-Taberânî ve “et-Tefsîru’l-Kebîr”i Uludağ ÜniversitesiDr. Mustafa Bilgin
Zymer RamadaniKosova ve Arnavutluk kütüphanelerinde Bulunan Yazma Tefsir EserleriUludağ ÜniversitesiDoç. Dr. Celil Kiraz
Fatih KeskinAlusi’nin Ruhü’l-Meani tefsirinde SiyakSakarya ÜniversitesiDr. İhsan Kahveci
Yusuf CeylanGünümüzdeki İlhâdi Tefsir Hareketleri Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Veysel Güllüce
Murat Ustakurtİbn Temcîd ve Envâru’t-Tenzîl HâşiyesiSakarya Üniversitesi Dr. İhsan Kahveci
Abdullah Vargeloğlu.Ahmed b. Hanbel'in Tefsir Anlayışı Çerçevesinde İtikadi Konulara İlişkin Ayetleri Yorumlama Biçimi Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Işıcık
Abdurrahman HarbiTe’vîlâtü’l-Kur’ân ile el-Keşşâf Tefsirlerinin Ulûmü’l-Kur’ân Açısından MukayesesiRecep Tayyip Erdoğan (Rize) ÜniversitesiProf. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu
Mehmet YazıcıRivayet tefsirlerinin dirayet boyutu, İbn Kesir örneği Marmara ÜniversitesiProf. Dr. Abdulaziz Hatip)
Huriye AkbıyıkKufe Ekolünün oluşumu ve Tefsir ilmine katkılarıMarmara ÜniversitesiProf. Dr. Abdulaziz Hatip)
Mustafa SoykökZemahşerî'nin Keşşaf'ı ile Ebussuud'un İrşadü'l-Akli's-Selim Adlı Tefsirinin KarşılaştırılmasıDokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Özel
Fethi YıldırımTeper Malzeme'nin Kuran Tarihi İsimli Eserinin Kaynak Çalışması Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Ömer Kara
Ahmet ÇekinKur'ân'da Tarih Anlayışı Harran Üniversitesi Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz
Muhammet Çelik1980’den Sonra Türkiye’de Üniversite Dışı Düşünürlerin Kur’an’a Yaklaşımları Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Abdurrahman Çetin
Mahmut KayışAhkâm Ayetleri Açısından İlk Dönem İşâri Tefsirler -Tüsterî, Sülemî, Kuşeyri ÖrnekleriSakarya Üniversitesi Doç. Dr. Alican Dağdeviren
Büşra AkdemirVahidi'nin el-Basit adlı eserinin dilbilimsel açıdan değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Abdulaziz Hatip
Mehmet Seri DoğruTefsîru’l Merâğî ‘nin İctimâi Tefsir Açısından Değerlendirilmesi Erciyes ÜniversitesiDoç. Dr. Veli Kayhan
Hossein GhannadiAllah’ın Rububiyet’inin Peygamberler Üzerindeki Tecellileri Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Veysel Güllüce
 Abdülhalim ErkoçKur’an’da Yaratma Fiilleri ve Yakın Anlamlarının NüanslarıAtatürk Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Çağıl
Mesut Akdoğanİşarî Tefsir ve İşarî Tefsire Etki Eden AmillerYüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Hayati Aydın
Mahmud Şevket ÖztürkSaçaklızade Muhammed İbn Ebî Bekr el-Maraşi’nin Kırâat İlmindeki Yeri Uludağ ÜniversitesiProf. Dr. Remzi Kaya
Flamur KasamiSa'lebî'nin el-Keşf ve'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'ân Adlı Eserinde Kur'ân'ı Yorumlama YöntemiUludağ ÜniversitesiDoç. Dr. Celil Kiraz
Güneş ÖztürkAlâaddin es-Semerkandi’nin Şerhu’t-Te’vilât Adlı Eserinin Tefsir Şerhi Geleneğindeki YeriNecmettin Erbakan ÜniversitesiDoç. Dr. Harun Öğmüş
Kadri OgulAbdürrâzık b. Rizküllah er-Res'anî'nin "Rümûzü'l-Künûz fî Tefsir'il-Kur'ani'l-Aziz (589- 661)" adlı eserin tahliliGaziantep ÜniversitesiProf. Dr. Mesut Erdal
Edmir MaxharriMuhammed b. Ali eş-Şevkâni’nin Hayatı ve Tefsirindeki MetoduUludağ ÜniversitesiProf. Dr. Abdulhamit Birışık
Ayşe Kübra CoşkunAmerika’da Kur’ân’ın Anlaşılması Yönünde Çalışmalar (Metod ve Yorum): Prof. Dr. Mahmoud Ayoub Örneği Uludağ ÜniversitesiProf. Dr. Remzi Kaya
Murad SadıkovKur’an’ın Tefsiri Açısından Umum ve Husus - Taberi Tefsiri ÖrneğiSakarya ÜniversitesiDoç. Dr. Alican Dağdeviren
Musa ÖzişAhkam Ayetleri Açısından Mâturîdî'nin Te'vilâtü'l-Kur'an'ıSakarya ÜniversitesiDoç. Dr. Alican Dağdeviren
Yakup KansızoğluEndülüs Tefsir Geleneğinde İbn Berrecân’ın Tenbîhu'l-Efham İlâ Tedebburi'l-Kitâbi’l-Hakim Ve Te'arrufi'l-Âyât ve'n- Nebei'l-'Azim İsimli Tefsîrinde Kur'an’ı Tefsir-Te'vil Yöntemi İstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Hidayet Aydar
Ayşegül Eskikurtİ’caz açısından Kur’an-ı Kerim’in etkisiSakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Bostancı
Abdullah KarakaşSemerkandi’nin Bahru’l-Ulum Adlı Tefsirinde Kıraat Olgusuİstanbul ÜniversitesiDoç. Dr. Abdullah Emin Çimen
Halil İbrahim KaraarslanKur'an'ı Kerim'de İkili AnlatımGaziantep ÜniversitesiProf. Dr. Şehmus Demir
Reza DehganiŞii Müfessir Allame Hui’nin Kur’an İlimlerindeki Yeri ---Karşılaştırmalı olarak Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Musa Bilgiz
Zahit DemirelŞafii Usulünün Temellendirildiği Ayetlerin YorumuYüzüncü Yıl ÜniversitesiProf. Dr. Bahattin Dartma
Mehmet Tahir GündüzEndülüs'te Tefsir Faaliyetleri Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Şehmus Demir
Adem Cırıkİşari Tefsir Açısından Risale-i Nur KulliyatıMarmara ÜniversitesiProf. Dr. Yakup Çiçek
Bilal IşıkElmalılı Hamdi Yazır ve Seyyid Kutub’un Nehiy Âyetlerini YorumlamalarıMarmara ÜniversitesiProf. Dr. Abdulhamit Birışık
Mehmet DağGazâli'nin İşâri Tefsir Anlayışı Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiProf. Dr. Muhammed Fatih Kesler
Mehmet BahçekapılıMeşrutiyet Dönemi Meâlciliği ve İbrahim Hilmi Efendi Tarafından Neşredilen Kur'an-ı Kerim Tercümesi Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiProf. Dr. Muhammed Fatih Kesler
Selahattin YılmazKur’an’da Mukabele SanatıDicle ÜniversitesiDr. Abdullah Temizkan
Ahmet GezerKur'ân'ın Şirk Tanrılarını Red UsûlüDicle ÜniversitesiProf. Dr. Muhammed Çelik
Mehmet Munir BenekKur’an-ı Kerim’in Daima Yeni OluşuDicle ÜniversitesiProf. Dr. Muhammed Çelik
Mustafa DemirKur’an’ın Anlaşılmasında Tenzihi Dil Cumhuriyet ÜniversitesiProf. Dr. Ömer Faruk Yavuz
Cüneyt SapancaŞeyhülislam Mustafa Sabri’nin Kur’an Yorumuİstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Yaşar Düzenli
Doğan EygünBursevî’nin Ruhu’l-Beyan Adlı Eserinin Karî Yönü Atatürk Üniversitesi
Cemalettin OruçSiyasal Toplumsal İçerikli Ayetlerin Karşılaştırılması -Tabatabai ve Mevdudi ÖrneğiNecmettin Erbakan ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Sait Şimşek
Gülhan YılmazRâzi Tefsiri’nde Siyakın YeriSakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Bostancı
Rezvan Daryadelİmam Caferi Sadık'ın Kur'an Tefsiri Hakkındaki RivayetleriAtatürk Üniversitesi Prof. Dr. Abdulmecit Okçu
Abdullah TayfurTâhir İbn Aşûr’un Tefsirinde Belâğat İlmi UygulamalarıAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Mesut Okumuş
Mehmet Şafi BilikKur'an'da Su ve HayatYüzüncü Yıl ÜniversitesiProf. Dr. Selahattin Sönmezsoy
Nevriye Sümeyra Çalık (Budak)İslam Modernleşmesi ve Kur’an Yorumlarıİstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Necmettin Gökkır
Fatih SarıgülRivâyet ve Dirâyet Tefsirlerinde Ahkâm Âyetlerinin Yorumlanma Biçimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan
Mustafa YıldızTâhir b. Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İsrailiyatAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Ömer Kara
Ahmet UzunMuhammed el-Mekki'ye İsnad Edilen Tefsir ve MetoduAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Necdet Çağıl
Habip GülTaberî'nin Siyâka Göre TefsîriSüleyman Demirel ÜniversitesiProf. Dr. Ali Galip Gezgin
Elif YazıcıYemen Bölgesiyle İlişkili Kur’an Kıssalarının Tarihsel ve Kültürel Açıdan Tahlili Çukurova ÜniversitesiProf. Dr. Mustafa Öztürk
Abdullah SevgiKuranda RububiyetDicle Üniversitesi Prof. Dr. Muhammed Çelik
Abdullah BekiroğluKur’an’da İktisadi Sistemin EsaslarıAnkara Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Akif Koç
Esat Sabırlıİmam Mâtürîdi’nin Te'vilâtü Ehli's-Sünne İsimli Tefsirinde Mutezilî Söylemin EleştirisiAkdeniz ÜniversitesiDr. Eyüp Yaka
Hasan AlkanTefsir Kaynaklarında Cebrail (a.s.)Akdeniz ÜniversitesiDr. Eyüp Yaka
Haticetül Kübra DemirçinSünenü't-Tirmizî'nin Kur'ân İlimleri Açısından DeğerMarmara Üniversitesi Prof. Dr. Muhsin Demirci
Mehmet Zeki SerdaroğluMolla Sadra'nın Kur'an Anlayışı ve Yorum YöntemiAnkara Üniversitesi Prof. Dr. Mesut Okumuş
Recep TuranTefsir Usûlünde Ehl-i Sünnet - Şia Farklılaşması Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Akif Koç
Tuba Erkutİslâmcılığın Kur'ânî Temelleri Gaziantep ÜniversitesiProf. Dr. Şehmus Demir
Ömer DinçErken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil AnlayışıHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi)Doç. Dr. Selim Türcan
Ersin KabakcıÇağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar -Metin Bütünlüğü ArayışlarıHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi)Doç. Dr. Süleyman Gezer
Fatih ToktaşKur’an-ı Kerim’e Göre Zaaf ve Çözüm Yollarıİnönü ÜniversitesiDoç. Dr. Abdurrahman Ateş
Yusuf YıldırımKur'an'ın Anlaşılmasında Temsili DilCumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz
Halil İ. ÖnderCumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Kur’ân-ı Kerim Eğitim ve ÖğretimiÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiProf. Dr. Muhammed Fatih Kesler
İsmail CanbekKur’an’da Yönetim İle İlgili İlkelerin Tefsirlerdeki YorumuHarran ÜniversitesiDoç. Dr. Atilla Yargıcı
Hafız Osman ŞahinMuhammed Emin b. Abdillah er-Rumi’nin “Umdetu’l-Hallan fî İzahi Zübdeti’l-İrfan” Adlı Eseri (Tahkik ve Değerlendirme)İstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Abdullah Emin Çimen
Naci DemirciResm-i Osmânî Bağlamında 1309/1892 Tarihli Kayışzâde Hafız Osman MushafıMarmara ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Emin Maşalı
Mahmut AyyıldızEt-Tahrir ve't-Tenvîr Bağlamında İbn Aşur'un Tefsir Anlayışıİstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Bilal Gökkır
Rıdvan KaraOsmanlı’da Huzur Dersleri İçeriği: Gümülcineli Ahmet Asım Efendi Örneğiİstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Necmettin Gökkır
İbrahim GünaydınBir Anlatım Türü Olarak Kur’an’da Meseller ve Delaletiİstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Yaşar Düzenli
Esra İnciAta b. Ebi Rabah ve Kur’an Yorumu İstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Yaşar Düzenli
Sali Mustafa OnbashiMuhammed Mütevelli Şa’ravi’nin “Tefsiru’ş-Şa’ravi” İsimli Tefsirinin Yöntem ve Muhtevasıİstanbul ÜniversitesiDr. Mahmut Ay
İsmail ÖzdemirZemahşerî’nin el-Keşşaâf ve Kâşanî’nin Tevîlâtü’l-Kur’an-ı Bağlamında Mecaz ve İşaret’in Karşılaştırılmasıİstanbul ÜniversitesiDr. Mahmut Ay
Nursel ÇelikÇağdaş İbadiyye Tefsiri: Ömer Beyyud’un fi Rihabi’l-Kur’an Adlı Eseriİstanbul ÜniversitesiDoç. Dr. Şevket Kotan
Rawad MahmoodKur’an’ın Felsefi Okunuşu - İbn-i Rüşd Örneğiİstanbul ÜniversitesiDoç. Dr. Şevket Kotan
Nihal DeğerTenviru’l-Mikbas ve İbn Abbas’a Aidiyetiİstanbul ÜniversitesiDoç. Dr. Şevket Kotan
Akile TekinKur’an’da Çokanlamlılık Meselesi - Taberî ve Râzî Mukayesesiİstanbul ÜniversitesiDoç. Dr. Şevket Kotan
Hüseyin ZamurŞia Tefsirlerinde İsrailiyatDicle Üniversitesi Dr. Abdullah Temizkan
Fatma YalnızTefsir Geleneğinde Usul Arayışları Başlangıçtan Şah Veliyullah ed-Dihlevi'ye KadarHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi)Doç. Dr. Selim Türcan
Cemal ArbaçKuran'ı Kerim'de Te'kid ÜslubuAnkara Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek
Bekir ÖzkızılEsbâb-ı Nüzûl Bağlamında Tevbe Sûresi’nin Getirdiği Hükümler Harran Üniversitesi Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz
Fadıl BaranKur’an-ı Kerim ve İnsan Hakları Harran ÜniversitesiProf. Dr. Musa Kazım Yılmaz
Ahmet RençberKur’an Perspektifinden Suç ve CezaHarran ÜniversitesiProf. Dr. Hikmet Akdemir
Tuğba Nur KayaReşit Rıza’nın “Tefsiru’l-Menar” İsimli Eserinin Tefsir Usulu Açısından DeğerlendirilmesiCumhuriyet ÜniversitesiDoç. Dr. Ömer Aslan
Kadri OğulAlûsî’nin Rûhu’l-Meânî fî Tefsiri’l-Kurâni’l-Azîm Adlı Eserinde Müşkilu’l-Kur’an Meselesi Gaziantep ÜniversitesiProf. Dr. Şehmus Demir
Ersin ÇelikŞîa'da Kur'ân İlimleri -Muhammed Hâdî Marifet ÖrneğiRecep Tayyip Erdoğan (Rize) ÜniversitesiDr. Muhammet Yılmaz
Şafak ÇatalZemahşerî ve Tabâtabâî Tefsirlerinin Klasik-Modern Yorum Bağlamında MukayesesiOndokuz Mayıs ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Okuyan
Sakin TaşAhkâm Ayetlerinde Hikmet [Razi (ö.606/1210) Örneği]Sakarya ÜniversitesiDoç. Dr. Alican Dağdeviren
Yasemin Kökerİşarî Tefsirde Vahdet-i Vucûd Ekolünün EtkisiErciyes ÜniversitesiProf. Dr. Lütfullah Cebeci
Veysel DemirSarfî Farklılıkların Tefsire Etkisi (Zemahşeri Örneği)Dicle ÜniversitesiProf. Dr. Ali Akay
Fatih ÇelikEbu Cafer en-Nehhâs, Tefsir ve Kıraat İlmindeki Yeri, el-Kat’u ve’l-İtinaf Adlı EseriUludağ ÜniversitesiProf. Dr. Remzi Kaya
Muhammet Ali Erdalİbnü’z-Zübeyr es-Sekafî ve Milâkü’t-Te’vîl Adlı EseriBozok ÜniversitesiDr. Mehmet Altuntaş
Nevriye Sümeyra ÇalıkNesefî’nin Medariku't-Tenzîl ve Hakaiku't Tenzîl Adlı Eserinin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesiBozok ÜniversitesiDr. Mehmet Altuntaş
Emrullah TuncelMu’tezile Tefsir Geleneğine Atıf Bağlamında Fahrettin er-Razi ve Tefsir-i Kebir’iMarmara Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı
Mehmet Veysi ÖzlükTüsteri, Sülemi ve Kuşeyri Tefsirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İncelemeAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Mesut Okumuş
Hasan BulutKur’an’da İfrat, Tefrit ve Vasat Açısından Üçlü Yaklaşımİnönü ÜniversitesiDoç. Dr. Abdurrahman Ateş
Nisa Zehra İşelTaberi Tefsiri'nde Sosyo-kültürel ve yerel unsurlarEskişehir Osmangazi Üniversitesi Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat
Nadia AlzubaireYemen’de Tefsir Hareketleri Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Hüseyin Yaşar
Osman Ertuğrulİbn Aşur Tefsirinde Belagat Uygulamaları Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Hüseyin Yaşar
Ahmet Gökhan Öztürkİsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhu'l Beyan Adlı Tefsirinde Ahkâmu'l Kur'ânSakarya Üniversitesi Doç. Dr. Alican Dağdeviren
Muhammed Şerif KahramanʻUlūmu'l-Ḳurʻān literatüründe Mekkī-Medenī meselesiAnkara ÜniversitesiProf. Dr. İsmail Çalışkan
Mustafa Taha GülerMekkî-Medenî Ayrımının Kur'an Yorumundaki Rolü Marmara ÜniversitesiProf. Dr. Muhsin Demirci
Ayşenur FidanVahyin Dil ve Üslûbunda Mekkî ve Medenî Ayetlerin Mutabakatı İstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Yaşar Düzenli
Kemal TürkmenDoğuş ve Gelişimi Ekseninde Müşkilü'l-Kur'an İlmi Ankara Üniversitesi Dr. Halis Albayrak
Adnan Fakak Ahmed AlhamdSadi Çelebi’nin (Ö.945) Envarü’t-Tenzil Haşiyesinin Tahkiki ve Kıraat İlmi Açısından DeğeriSüleyman Demirel ÜniversitesiDr. Celalettin Divlekci
Alaadin SalehRizeli Hafız Hüseyin Efendi’nin (ö. 1237/1821) Şâtıbî’nin (ö. 590/1194) Râiyye Manzumesine Şerhi (Tahkîk ve Tahlîl)Süleyman Demirel ÜniversitesiDr. Celalettin Divlekci
Murad SafarovMolla Gürani'nin Tefsirdeki Metodu Süleyman Demirel ÜniversitesiDr. Celalettin Divlekci
Mustafa UzKur'ani Değerler Bağlamında Ratıp Nabulsinin Ahlaki Problemlere Bakışı Süleyman Demirel ÜniversitesiDr. Celalettin Divlekci
Sümeyye SayğınKur'ân'ın Korunmuşluğuyla Çelişen Rivayetler Bağlamında İlk Dönem Kur'ân Algısı Necmettin Erbakan Üniversitesi Doç. Dr. Harun Öğmüş
Abdullah YılmazBeğavî ve İbn Kesîr Tefsirlerinin Yöntem Açısından Mukayesesi Sakarya ÜniversitesiDr. İhsan Kahveci
Fatih Altunİbâdî Tefsirlerde Kur’an İlimlerinin Genel TahliliSakarya ÜniversitesiDr. İhsan Kahveci
İsmail ApaydınEşrefzâde Abdülkâdir b. İzzeddîn el-Bursevî ‘nin Zübdetü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Ḳur’ân Adlı TefsiriSakarya ÜniversitesiDr. İhsan Kahveci
Şevki ÇelebiZemahşeri'nin Keşşaf Adlı Tefsirinde Yer Alan İsrailiyyat Rivayetlerinin DeğerlendirilmesiSakarya ÜniversitesiDr. İhsan Kahveci
Omar Abulailİbn Aşur’un et-Tahrir ve’t-Tenvir Adlı Tefsirinde Münasebet İlmiUludağ Üniversitesi Doç. Dr. Celil Kiraz
Abdullah KadıoğluMuhammed Râtib en-Nâbulsî'nin Tefsiru'n Nâbulsî'deki Metodu ve Modern Meselelere YaklaşımıOndokuz Mayıs ÜniversitesiDoç. Dr. Recep Demir
Mustafa Sait KaplanTefsirde Vahyin İlme DönüşümüOndokuz Mayıs ÜniversitesiDoç. Dr. Recep Demir
Mousab AlsafarTefsîru Ebi'l-Bekâ b. Ahmed b. ed-Dıyâ el-Kurayşî' el-Adevî el-Hanefî'nin TahkîkiOndokuz Mayıs ÜniversitesiDoç. Dr. Recep Demir
Mustafa HamurliSebeb-i Nüzûlün Tefsire Etkisi Bakımından Ali İmran Süresi ÖrneğiHarran ÜniversitesiProf. Dr. Musa Kazım Yılmaz
Ömer Faruk DemireşikSelçuklular Devri Müfessirleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa
Mohammed BadawiSon Devir Müfessirlerinden Suriyeli Vehbe ez- Zuhayli'nin Tefsir Görüşleri Uludağ ÜniversitesiProf. Dr. Remzi Kaya
Zulfikri Zulkarnaini AsanusiSon Devir Müfessirlerinden Endonezyali Abdul Malik Karim Amrullah’ın Tefsir GörüşlerUludağ ÜniversitesiProf. Dr. Remzi Kaya
Hasan Rıza ÖzdemirKur’an’da Karakter Eğitimi Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Muhammet Hayri ŞahinKlasik Dönemden Bugüne Tefsirde Yorum Farlılığı (Mukatil ve Cabiri)Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Mustafa BaşkanKur’an’ın Kur’an’la Tefsirinin Tarihi Seyri (İlk Üç Asır)Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Melahat AkalpEbussuud ve Alusi Tefsirlerinin Ahkam Ayetleri Açısından KarşılaştırılmasıAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Yaşar AkaslanTayyibetü’n-Neşr Şerhlerine Dair Bir İnceleme (Mûsâ Cârullah Örneği) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Kurt
Tuba YazıcıKur’an’da “ARD” Kelimesinin Semantik Tahlili Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Halis Albayrak
Bilge EvliŞ-F-A" Kökünün Semantik Analizi Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Halis Albayrak
Hatice Merve ÇalışkanKur’an’da “CHL” Kökünün Semantik Analizi Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Halis Albayrak
Ali Rıza Çelikİlk Dört Asırlık Dönem Tefsir Literatüründe Kur’an-ı Kerim’de İnsanın Yaratılışı ile İlgili Kelimeler Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Halis Albayrak
İsmail Erkenel-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Ķur’an’ın Filolojik Açıdan İncelenmesiDokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Ömer Dumlu
Ebubekir TatlıÇağdaş Kur’an Yorumlarında Velayet Bağlamında Gayrimüslimlerle İlişkilerMarmara ÜniversitesiProf. Dr. Murat Sülün
Musa TurşakKur’an’da ÖzeleştriAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Dağ
Muhammet KaraKıraat İlminde Âhâd KavramıAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Dağ
Enes VeliVâhidî’nin Esbâbü’n-Nüzûl’ü ve Tefsirleri Bağlamında Bir Tefsir Problemi Olarak Esbâb-ı NüzûlMarmara ÜniversitesiProf. Dr. Abdulhamit Birışık
Mustafa AygenKur’an-ı Kerim’de İffet, Haya ve Müstehcenlik Marmara ÜniversitesiProf. Dr. Abdulhamit Birışık
Burcu DilekKelam Konularının Kur’an Merkezli Tartışılması Bakımından Konevî’nin Beyzâvî Tefsiri Haşiyesinde Kesb Nazariyesi Marmara ÜniversitesiProf. Dr. Abdulhamit Birışık
Şenel GençKur’an’ın Muhatabı İknada Aklî DelilleriCumhuriyet ÜniversitesiDr. Hasan Keskin
Gayaz AkhmetshinMaturidi Tefsirinde Ahlakî Kavramlara YaklaşımlarAnkara ÜniversitesiDr. Mesut Okumuş
Ali KaşıkırıkKlasik Dönem Müfessirler ile Çağdaş Dönem Müfessirlerin Cihat Ayetlerine YaklaşımıAnkara ÜniversitesiDr. Mesut Okumuş
Mehmet Faruk ArazŞehfûr b. Tâhir el-İsferâyînî ve Tâcü’t-Terâcim fî Tefsîri’l-Ķur’ân li’l-e‘âcim" Adlı Farsça Tefsiriİnönü ÜniversitesiDoç. Dr. Mehmet Yolcu
Servet DemirbaşTefsir Mantık İlişkisiAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiProf. Dr. İsmail Çalışkan
Hacı Ekber FerganiMâverâünnehir Tefsir Geleneğinin 20. Yüzyıldeki Özellikleri: Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf‘un Tefsir-i Hilâl Adlı Eseri Örneğinde Ankara ÜniversitesiProf. Dr. İsmail Çalışkan
Vahit DemiralTefsir İlmi Açısından Sahîh-i Buhârî'nin Kitâbu't-Tefsîr'inin Tahlili Ankara ÜniversitesiProf. Dr. İsmail Çalışkan
Hüseyin YıldırımKuran-ı Kerim Ayetleri Çerçevesinde Denetim Ankara ÜniversitesiProf. Dr. İsmail Çalışkan
Boğaç SandallıKur'an-ı Kerim'in Yorumlamasına Dair Farklı Yaklaşımların Siyasal İslam Olgusu Bağlamında İncelenmesi Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiProf. Dr. İsmail Çalışkan
Yahya ArslanKur'an'ı Kâinat ve İnsan Kitabı ile Anlama ve Yorumlamanın İmkanı Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Hasan Yılmaz
Yahya Arslan.Müntecebüddin El-Hemedânî'nin El-Ferîd Fî İʿrâbi'l-Ḳurʾâni'l-Mecîd Adlı Tefsîrinin Kırâat Yönünden TahliliAnkara Üniversitesi Prof. Dr. Veysel Güllüce
Reşit ÖzerSahabe Döneminde Tefsirin Temel Dinamikleri Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Dağ
Adel Eldesoky Abdelhannan ShatlhDr. Muhammed İmâra'nın Entelektüel Projesinde Kur'an ve İlimleri Gümüşhane Üniversitesi Prof. Dr. Ali Kuzudişli
Lokman YılmazVahiy ve Kıraatü'n-NebiSivas Cumhuriyet ÜniversitesiProf. Dr. Ömer Aslan
Zeynep AkbudakBilimsel Gelişmelerin Kur'an Meallerine YansımasıAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Veysel Güllüce
Fatih PamukHakîm el-Cüşhemî ve et-Tehzîb fi't-Tefsîr Adlı Eseri Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiProf. Dr. Bilal Gökkır
Abdüsselam PorsnokKıssa-Siyer İlişkisi Bağlamında Hz. İbrahim KıssasıKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiProf. Dr. Zekeriya Pak
Ayhan Tayfur GürbüzerMucahid b. Cebr'in (Ö.103/721) Tefsir Rivayetlerinde ÖznellikAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Akif Koç
Aydın KeskinKlasik Dönem Fıkhî Tefsirlerde Kadın ve AileErciyes ÜniversitesiProf. Dr. Erdoğan Pazarbaşı
Enise ErkoçKur’ân’da İlâhi Rahmetin Beşeriyete Tecellisini Gösteren AyetlerAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Hasan Yılmaz
Nihat DemirkolKur'ân'a Göre Vahdet Olgusunun Kavramsal Çerçevesi Alanı ve TemelleriAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Hasan Yılmaz
Muhammet Çolet-Teysîr fi't-Tefsir Bağlamında Ömer en-Nesefî'nin Tefsir Sistematiği Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Remzi Kaya
Cafer YıldızKıraatlerin Nahvî ihtilafları bağlamında Kıraat Nahiv İlişkisi ve Arap Dili Açısından Kerih Görülen Kıraatlerin Değerlendirilmesi Gümüşhane ÜniversitesiDoç. Dr. Mustafa Kayhan
Adem MidilliKevni Ayetler Bağlamında Klasik ve Çağdaş Tefsirlere Karşılaştırmalı Bir YaklaşımHarran ÜniversitesiProf. Dr. Atilla Yargıcı
Hafize DinçoğluKıraatlerde tevkifilik ve ictihadilik olgusuAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Dağ
Abdullah TurhanCâhiliye'den Kur'ân'a yönetim kavramlarının tarihi semantiği (Adalet, biat, ehliyet, itaat, şura)Necmettin Erbakan ÜniversitesiProf. Dr. M. Sait Şimşek
Asmaa YounısReddu'l-İ'tiradat ala Tefsiri Ebi's-Suud Adlı Eserin TahkikiAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Veysel Güllüce
Nazım ÇetinKur'an'ın Bütünlüğü Çerçevesinde En'am Suresinin Muhteva Analizi Ankara ÜniversitesiProf. Dr. İdris Şengül
Samed Yazar.Cemâleddîn el-Kâsımî'nin Mehâsinü't-Te'vîli'nde Kur'ân'ı Yorumlama YöntemiUludağ Üniversitesi Prof. Dr. Celil Kiraz
Zakir Demirİlâhi Nakiller Bağlamında Kur'ân'daki İktibasların Mahiyeti, Üslupbilim ve Makasid-İ Tefsir Açısından Tefsir Geleneğinde İz Sürümü Marmara ÜniversitesiProf. Dr. Abdulhamit Birışık
Enes TemelMukatil ve Taberi Tefsirlerini Mukayeseli Kültürel Antropolojik OkumakAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Zhandos AıtbayevKazakça Meal Çalışmaları ve Değerlendirmesi Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Abdurrahman AkbaşTefsir-i Kebir ve Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri Bağlamında Ameli AhlakAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Hasan KüçükKur'an-ı Kerîm'in Varlıkları Etkileme MucizesiAtatürk ÜniversitesiProf. Dr. Musa Bilgiz
Halil BektaşAhkam Tefsirlerinde Sebeb-i Nüzul Rivayetlerinin Kullanımı (Tahâvî ve Cassâs Örneğinde) Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Mustafa Murat BatmanMâturîdî Ve Râzî Tefsirlerinin Mu'tezile Eleştirileri Bağlamında MukayesesiAnkara ÜniversitesiProf. Dr. Mesut Okumuş
Naim AvanEbü'l-Alâ el-Hemedânî'nin (ö.569/1173) Eserleri Bağlamında Kıraat İlmine Dâir GörüşleriNecmettin Erbakan ÜniversitesiDoç. Dr. Mesut Kaya
Muhammed Zafer SoydemirHamîduddîn el-Ferâhî ve Tefsirciliği Necmettin Erbakan ÜniversitesiProf. Dr. Harun Öğmüş
Mehmet TütüncülerKur'an'da Ehl-i Kitabla İlgili Ayetlerin Evrensel Mesajları Harran Üniversitesi Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz

Site geliştirme aşamasındadır. düzeltme ve öneriler İçin arabkendi@gmail.com e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.